Regler för sekretess

En del handlingar innehåller uppgifter som går under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och du har därför inte rätt att ta del av dem. Om du blir nekad åtkomst till en handling, eller vissa uppgifter i en handling, kan du överklaga.

Vad kan göra en handling sekretessbelagd?

Om en handling går under sekretess innehåller den ofta uppgifter om människors personliga förhållanden. Det kan till exempel vara uppgifter som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Det är alltid lagen som avgör

Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Dina uppgifter går bara under sekretess om lagen reglerar det.

Din integritet skyddas av flera lagar

Alla uppgifter i kommunens diarier och arkivhandlingar granskas innan de blir offentliga. Detta sker enligt offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsfördningen (GDPR). GDPR är en förordning som ska skydda människor från att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.

Offentlighets- och sekretesslagen på Sveriges riksdags webbplats. Länk till annan webbplats.

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning på Sveriges riksdags webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du vill titta på en handling kontaktar du Väsby Direkt. De skickar din förfrågan till kanslienheten. Kanslienheten är de som oftast ansvarar för utlämning av en handling.

Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få se en allmän handling.

Du kan överklaga om du inte får ta del av en handling

Om kommunen inte kan lämna ut en handling på grund av att den är sekretessbelagd kan du överklaga. Då gör myndigheten som förvarar handlingen en prövning på din begäran. Du får då ett beslut som du kan överklaga. Kommunen är skyldig att ge dig information om hur du överklagar.

 

Överklaga beslut

Senast uppdaterad: 8 mars 2023