Korttidsboende

Korttidsboende innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. På boendet finns det personal dygnet runt.

Så ansöker du om korttidsboende

Du behöver själv ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Du kan göra en skriftlig eller muntlig ansökan. Det är biståndsenheten som beslutar om stöd utifrån dina behov.

Det finns flera olika sätt som du kan ansöka på. Du kan ansöka digitalt i e-tjänst, skriva ut och skicka in blanketter eller kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Skriv ut och ladda ner blanketter i självservice


Kontakta Väsby Direkt

Ansök med blankett

Fyll i blanketten SoL, ansök om tillstånd som du skickar in till kommunen.

Blanketten SoL, ansök om bistånd

Återta ansökan

Om du vill återta din ansökan kan du höra av dig till Väsby Direkt eller din biståndshandläggare. Du kan återta dina ansökan både muntligt och skriftligt.

Efter att du har gjort en ansökan tar en biståndshandläggare kontakt med dig och bokar tid för ett möte. Mötet är oftast hemma hos dig. Du har rätt att ansöka om vad du vill, men det är biståndshandläggaren som beslutar om vilket stöd du blir beviljad.

Om du behöver hjälp med din ansökan om äldreomsorg, kan du be en annan person att vara ditt ombud. Du kan även få hjälp med tolk. Du kan välja om du vill ha med dig någon på mötet, exempelvis en vän eller anhörig.

När du lämnat all information gör biståndshandläggaren en utredning och sedan en bedömning av ditt behov. Biståndshandläggaren fattar sedan ett beslut om vilket stöd du har rätt till, ett så kallat biståndsbeslut. Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan.


Oftast är handläggaren klar med din ansökan inom tre veckor och kan då lämna besked till dig, men ibland kan det ta längre tid. Hur lång tid det tar att få ett beslut varierar, mindre utredningar tar kortare tid än mer omfattande utredningar. Dagarna räknas från den dagen din ansökan inkom.


Vid behov kan du få beslutet översatt till ett av minoritetsspråken.

Om dina behov förändras kan du när som helst göra en ny ansökan.


Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre, för vuxna personer med funktionsnedsättning samt för barn och unga med fysisk funktionsnedsättning Pdf, 266 kB.

Överklaga ett beslut

Att få avslag på en ansökan betyder att ansökan inte beviljas eller godkänns. Du kan få avslag på hela eller vissa delar av din ansökan. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga. Du måste överklaga till Förvaltningsrätten inom tre veckor efter att du fått beslutet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med hur du gör om du vill överklaga.

När du har fått ditt biståndsbeslut kommer biståndsenheten höra av sig till dig för att berätta vilket korttidsboende som du kommer att få komma till.

Utförare korttidsboende

Boende

Utförare

Brobacken

Kommunal

Olika orsaker till att vistas på korttidsboende

Det kan finnas olika orsaker till en vistelse på korttidsboende:

  • När du har ett tillfälligt ökat omvårdnadsbehov och inte kan klara dig hemma med hjälp av hemtjänst, till exempel efter en sjukhusvistelse.
  • När du som vårdar en närstående i hemmet under en period behöver avlösning. Då kan din närstående bo på ett korttidsboende en begränsad tid. 

Avgift för korttidsboende

Här hittar du information om avgifter för korttidsboende. För mer information om din avgift kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Taxor och avgifter i Upplands Väsby kommun

Har du frågor?

Kommunens äldrelots ger information, råd och vägledning i frågor som rör äldre.

Kontakta äldrelotsen

Senast uppdaterad: 2 maj 2024