Naturområden, naturreservat

I Upplands Väsby kommun finns det flera naturområden inkluvise tre naturreservat och därför är långsiktigt skyddade för sin värdefulla natur. Från Stockholms omgivningar sträcker sig även tio gröna kilar in mot staden, varav två finns i Väsby.

På Naturkartan kan du hitta ut i Upplands Väsbys natur. Naturkartan är en tjänst som tillgängliggör naturen i digitala medier så att det blir enkelt och inspirerande att upptäcka naturupplevelserna omkring oss.

Naturreservat

Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat. I Upplands Väsby kommun finns det totalt tre naturreservat.

Vallensjö naturreservat som bildades år 2006 och är cirka 16 hektar stort. Länsstyrelsen i Stockholm län har beslutat om att inrätta reservatet och sköter även förvaltningen. Vallensjö naturreservat utgörs av en barrdominerad naturskog som tillhör gården Vallensjö, och har historiskt varit gårdens utmark. Ändamålet med reservatet är att skydda ett skogsområde som inte påverkats av skogsbruk på mycket länge.

Sättra Gårds naturreservat som bildades år 1970 och är cirka 213 hektar stort, varav cirka 157 hektar är land. Det är länsstyrelsen som har beslutat om att inrätta reservatet. Reservatet förvaltas av Upplands Väsby kommun. Naturreservatet omfattar ett kulturlandskap runt Sättra gård vid Mälaren. Landskapet utgörs av typisk natur för Upplands Väsby med öppen åkermark, löv- och barrskogsområden.

Ta rätt väg till Norra Törnskogens naturreservat

Vid bilnavigering med GPS kan GPS:en ge förslaget att köra in på Drottning Kristinas väg för att ta sig till naturreservatet, men denna väg är avspärrad med en bom. Om du åker bil, kör Frestavägen och ta av vid skylten "Törnskogens naturreservat" in på Grönanvägen. Följ hänvisningen fram till besöksparkeringen i Norra Törnskogens naturreservat.

Vägbeskrivning från Frestavägen i Google Maps Länk till annan webbplats.

Norra Törnskogens naturreservat som bildades år 2016 är cirka 108 hektar stort. Upplands Väsby kommun har beslutat om att inrätta reservatet och sköter även förvaltningen. Norra Törnskogens naturreservat ligger öster om Norrviken, i den sydöstra delen av kommunen. Området gränsar i söder till Södra Törnskogen i Sollentuna kommun som blev naturreservat år 2012. Ändamålet med reservatet är att skydda ett större naturområde för det rörliga friluftslivet, för att säkra grönstrukturen i Rösjökilen och för att bevara den biologiska mångfalden i området.

Ordningsföreskrifter för naturreservat

Varje naturreservat är unikt och har därför egna ordningsföreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservatet.

​Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 1. Gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
 2. Fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved.
 3. Gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp.
 4. Medföra okopplad hund.
 5. Rida.
 6. Elda.
 7. Sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift.

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 2. Uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket).
 3. Medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, att plocka ägg eller att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande).
 4. Tälta eller uppställa husvagn utan markägarens tillstånd.
 5. Göra upp eld annat än på härför eventuellt anvisade platser.
 6. På för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 1. Sätta upp affisch, skylt eller liknande. Snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor får tillfälligt sättas upp under förutsättning att de avlägsnas omedelbart efter arrangemanget.
 2. Framföra motorfordon annat än på vägar.
 3. Cykla annat än på vägar och markerade cykelstigar.
 4. Rida annat än på markerade vägar och ridstigar.
 5. Skada eller förstöra fasta naturföremål eller ytbildningar t.ex. genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla.
 6. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.
 7. Skada vegetationen genom att gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar, eller plocka fingersvamp. Föreskriften gäller inte aktivitet som beviljats tillstånd.
 8. Elda annat än på anvisade och iordningsställda platser.

Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att:

 1. Samla in växter och djur, samt gräva gropar i forsknings- och undervisningssyfte.
 2. Anordna tävling eller arrangemang med fler än 100 deltagare.Observera att föreskrifterna inte utgör hinder för att plocka blommor, bär och marklevande svampar (annat än fingersvampar).
 3. Plockning av fingersvamp är förbjuden då det finns en starkt hotad art i naturreservatet som är svår att skilja från andra fingersvampar (Ramaria flava).

Naturområden

Precis norr om Löwenströmska sjukhuset utmed sjön Fysingens sydvästra strand ligger ett av Upplands Väsby vackraste naturområden.

Sedan året 2016 har Upplands Väsby kommun ett samarbetsavtal med Löwenströmska stiftelsen där kommunen nu ansvarar för att förvalta naturområdets promenadvägar, rastplatser, lövskogslundar, betesmarker och slåtterängar.

Stora delar av naturområdet är idag igenvuxen slåtter och betesmark. Där gran och asp har vandrat in och hasseln fått breda ut sig fritt sedan 1980-talet, då betesdjur slutade beta området. För att bevara och utveckla natur- och rekreationsvärdena i området har kommunen börjat rusta upp flera beteshagar och låtit kor beta några av markerna sedan 2016 och även rustat och anlagt nya promenadvägar. Kommunen arbetar löpande vidare med skötsel i området.

Från Folkparksberget har du bra utsikt. I forna tider kunde man se den farled för båtar som gick nedanför. Utsikten har ändrats genom åren. Den gamla Optimusfabriken byggd 1908 låg här nedanför och senare Optimusvallen som var hemmaarena för Väsby IK från 30-talet fram till slutet av 60-talet. Viss publik samlades på Folkparksberget, som då kallades för ”snikberget”, för att spana på matcherna utan att betala inträde. Idag kan du njuta av naturen och utsikten mot Eds kyrka från utsiktsplatsen. Berget är idag en naturpark med flera äldre tallar. Sätt dig vid pick-nickbordet och njut av utsikten!

Bild över utsiktsplatsen på Folkparksberget.

Biologiska torg

Biologiska torg är ett samarbete mellan kommunen, olika markägare, företag, skolor och föreningar.

Syftet med samarbetet är att:

 • Bevara och utveckla biologisk mångfald i kommunens parker och natur
 • Öka intresse för naturen
 • Skapa lärande för naturens värden
 • Utveckla mötesplatser i kommunens parker och natur

Vid de biologiska torgen i kommunen hittar du denna skylt:

Logga för utmärkning av biologiska torg

Några av de nya biologiska torgen i kommunen:

 • Strandbetesmarken vid Norra Edssjön
 • Beteshagen i kraftledningsgatan i Älvsunda
 • Ekhagen utefter stigen mot Vallensjö naturreservat
Senast uppdaterad: 15 januari 2019