Bygga nytt, ändra eller riva

Tänker du bygga nytt eller bygga till? Vänd dig till bygg- och miljökontoret för att söka bygglov.

Ansök om bygglov

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.

Klimatdeklaration

Lagen om klimatdeklarationer för byggnader börjar gälla den 1 januari 2022. Lagen berör nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet, och syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så kallad klimatdeklaration som ska registreras hos Boverket i Boverkets register för klimatdeklarationer. Mer information om klimatdeklarationer och vilka byggnader som omfattas av lagen finns på boverkets hemsida:

Kontrollansvarig och kontrollplan

I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig, KA. Den som är kontrollansvarig ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den ska även hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd och i den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Exempel på kontrollplan hittar du här:

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med oss genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Ett bygglovsärendes gång kan verka invecklad och vara svår att förstå. Här kan du läsa om de olika stegen i ärendegången.

Vår rådgivning är kostnadsfri. Vi tar däremot ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter.

För villor eller flerfamiljshus, det vill säga en- och tvåbostadshus, gäller lite olika regler beroende på vad du planerar att utföra eller bygga.

Vid installation av eldstad så finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera bjälklag och avstånd.

Altan, uteplats, pool och skärmtak är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov.

I anslutning till en- och tvåbostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med plank som är lägre än 1,8 meter. Dock finns vissa andra regler.

Friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Trots det finns andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov.

Även när du vill riva en byggnad kan det krävas lov eller anmälan. Tänk också på att ta hand om rivningsavfallet på rätt sätt.

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt, fälla träd eller plantera skog.

Generellt så gäller att alla byggnader och miljöer av kulturhistoriskt intresse ska tas omhand genom underhåll.

Vill du bygga en sjöbod eller en brygga vid vattendrag, sjöar och havskuster så måste du söka strandskyddsdispens.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till strandområden genom allemansrätten.

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och sina byggnader.

När byggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet anges flera personer.

Vill du sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning behöver du oftast söka lov. Det finns vissa undantag beroende på skyltens storl...