Djur som inte är sällskapsdjur

För att hålla vissa djur inom planlagt (tätbebyggt) område krävs särskilt tillstånd från bygg- och miljökontoret enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Om du vill ha nötkreatur, häst, får, get, gris eller fjäderfä (höns, ankor, gäss) inom planlagt område måste du ha tillstånd enligt lokala föreskrifter. Detta för att skydda människors hälsa och miljön i Upplands Väsby kommun. Det krävs tillstånd för att djuren inte ska orsaka problem för närboende.

Tillstånd

Tillstånd söker du hos bygg- och miljökontoret. Tillståndet är personligt och knutet till en fastighet. Det krävs endast tillstånd om du bor inom detaljplanområde. Är du osäker på om du bor inom detaljplanområde kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefonnummer 08-590 970 00.

Tillstånd för verksamhet med djur söker du hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Höns och andra fjäderfän

Om du planerar att skaffa höns, prata med dina närmaste grannar för deras inställning och önskemål.

Det är viktigt att hönsen får en väl inhägnad rastgård. De ska inte heller kunna ta sig in till grannen. Tänk även på placeringen av hönsgården. Den bör inte ligga i direkt anslutning till grannens tomtgräns.

Hönsgödsel måste hanteras på lämpligt sätt. Ska hönsgödsel komposteras bör detta ske i täta behållare. Detta för att inte näringsämnen ska läcka ut och för att minimera risken för lukt och flugor.

Det är viktigt att se till att du uppfyller kraven som ställs i tillståndet avseende storlek och utformning av hönshus och rastgård.

Information om fjäderfän på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Djurskydd

Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att våra tamdjur mår bra och att djurskyddslagen följs. Djurskyddslagen reglerar bland annat byggande av stall och tillstånd för viss djurhållning med mera.

Vanvård eller misskötsel av djur

Vid misstanke om vanvård eller misskötsel vänder du dig till länsstyrelsen. Om du har frågor kring djurhållning och djurhälsa är det länsstyrelsen du ska vända dig till.

Information om att anmäla bristande djurhållning hos länsstyrelsen Stockholm Länk till annan webbplats.

Störningar

Djurägaren har ansvar för att inte andra människor störs eller på annat sätt får obehag av djurhållningen. Detta regleras i miljöbalken. För att minska störningar för grannar och omgivning finns vissa krav förenade med tillståndet. Till exempel får djurhållningen inte orsaka olägenheter för kringboende genom lukt- eller ljudstörningar. Ett tillstånd kan återkallas om de ställda kraven inte uppfylls.

Senast uppdaterad: 18 september 2023