Värmepump

En värmepump kan utvinna värme från luft, ytvatten och mark. Om du planerar att installera en värmepump ska du i god tid ansöka om detta till bygg- och miljökontoret. Om du ska installera en luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan.

Ansök om tillstånd

Det krävs en ansökan till bygg- och miljökontoret för att installera en värmepump. Du måste ha fått ett skriftligt tillstånd innan du installerar en värmepump.

Bifoga situationsplan

Till din ansökan ska du bifoga en situationsplan. Den ska visa fastigheten i en lämplig skala, till exempel 1:500-1:1000.

Se till att situationsplanen innehåller:

  • Fastighetsgränser och placering av byggnader.
  • Borrhålets placering, om det vinklas ska det också framgå riktning och placering av botten på borrhålet.
  • Placering av egna och grannars dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar, om dessa finns inom 50 meter från planerad anläggning.
  • Placering av egen och grannars befintliga energibrunnar eller värmeslingor för jordvärme, om dessa finns inom 50 meter från planerad anläggning.

Särskilda regler

Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler och krav för att kunna få ett tillstånd. Särskilda regler gäller också om du ska installera en värmepump med en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt eller om anläggningen kommer att bestå av mer än 10 kilogram köldmedium. Kontakta bygg- och miljökontoret för mer information.

Information om köldmedier

Så arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din ansökan att registreras. Därefter ska den diarieföras innan den fördelas ut till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Handläggning och avgift

Handläggningstiden för en ansökan om värmepump är i normalfall 6 till 8 veckor från det att handlingarna är kompletta. Installationen får inte påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft.

För handläggning av din ansökan tar vi ut en avgift enligt taxa som är fastställd och antagen av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om din ansökan avslås.

Senast uppdaterad: 30 november 2022