Nyanländ i Väsby

Här finns information samlat till dig som är ny i Sverige. Kommunen kan ge dig information om hur du kan hitta en bostad, ett arbete, lära dig svenska eller välja förskola till ditt barn.

Samarbete för ett bra mottagande

Flera myndigheter har ett gemensamt ansvar för de flyktingar som kommer till Sverige och Väsby. Kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, hjälporganisationer och Upplands Väsbys civilsamhälle för att göra både korta och långa vistelser i kommunen så bra som möjligt.

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att du som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Tillståndet ger dig möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Mer information om massflyttsdirektivet på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

 1. Flyktingar anländer till Sverige och söker asyl.
 2. Flyktingarna är inskrivna hos Migrationsverket under asyltiden.
 3. Flyktingarna bor i Migrationsverkets boenden eller i eget boende (till exempel via släktingar eller vänner).
 4. Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd.
 5. Länsstyrelserna bestämmer hur många flyktingar som kan anvisas till varje kommun, och därmed ska få hjälp med bostad och andra former av stöd.
 6. Kommunerna tar emot anvisade flyktingar i samarbete med Migrationsverket.
 7. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att samordna en individuell etableringsplan med syfte att underlätta och påskynda den nyanländas etablering i samhället. Etableringsplanen beskriver vilka åtgärder eller insatser som erbjuds. Aktiviteterna pågår hela dagarna och planen gäller i upp till två år. Under tiden får den nyanlända en etableringsersättning om hon eller han följer sin plan. Målet är att den nyanlända ska komma in på den svenska arbetsmarknaden och försörja sig själv genom jobb eller studier.
 8. Kommunen erbjuder SFI, samhällsorientering och vid behov andra insatser i kommunal regi. Barn ska erbjudas plats i förskola och skola.

Information om skydd och asyl i Sverige på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om Arbetsförmedlingen på flera olika språk Länk till annan webbplats.

Bostad, jobb och språk

Kommunen erbjuder dig som är nyanländ möjlighet att lära dig det svenska språket genom svenska för invandrare (SFI). Du erbjuds även samhällsorientering för att snabbare och lättare förstå det svenska samhället.

Information om SFI, svenska för invandrare.

Du kan få hjälp med att ansöka om SFI samt få vägledning om du vill börja studera.

Kontaktuppgifter till studievägledare.

Är du anvisad hit av Migrationsverket kan du få en genomgångsbostad de två första åren. Som nyanländ kan du erbjudas stöd av kommunens introduktionsstödjare med praktiskt stöd i vardagen din första tid i Upplands Väsby.

Bosättningslagen från den 1 mars 2016 innebär att Sveriges kommuner har ett gemensamt ansvar för att ta emot nyanlända flyktingar. Syftet med lagen är att nyanlända med permanent uppehållstillstånd ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Bostäderna som Upplands Väsby erbjuder nyanlända som är anvisade av Migrationsverket till kommunen är genomgångsbostäder under den tid på två år som nyanlända har sitt etableringsstöd via Arbetsförmedlingen. Efter de två första åren i kommunen har var och en eget ansvar för att själv hitta en ny bostad.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för att hjälpa dig att på bästa sätt komma in i samhället och arbetslivet.

Du kan delta i Arbetsförmedlingens etableringsprogram om du har fyllt 20 men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig.

Etableringsprogrammet består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning. När man deltar i etableringsprogrammet får du etableringsersättning under två års tid.

Information om Arbetsförmedlingen på olika språk Länk till annan webbplats.

Läs mer om Arbetsförmedlingens etableringsprogram Länk till annan webbplats.

Introduktion nyanlända

Introduktion nyanlända erbjuder olika insatser och aktiviteter för nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd, som har försörjningsstöd och/eller ingår i etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen. Deltagaren gör upp en planering kring introduktionsbehovet tillsammans med en introduktionsstödjare.

Exempel på insatser är lokal samhällsinformation, praktiskt stöd vid drop-in verksamhet, sociala aktiviteter, stöd vid myndighetskontakter samt motiverande och vägledande samtal. Målet är att deltagarna ska påbörja arbete eller på annat sätt snabbare etablera sig i Upplands Väsby och få ett självständigt liv.

Vem kan få insatser?

För att du ska kunna ta del av insatser från introduktion nyanlända krävs ett beslut enligt socialtjänstlagen om bistånd. Det är enheten för ekonomiskt bistånd som tillsammans med dig utreder och gör bedömningen om du är i behov av insatser från introduktion nyanlända.

Alla barn har rätt till en bra skolgång

I Väsby söker nyanlända barn och ungdomar skola och barnomsorg genom språk- och mottagningsenheten. Nyanlända familjer med barn kan få hjälp att välja förskola och skola av kommunen och ensamkommande barn och ungdomar får dessutom stöd av sin gode man.

Väsby kommun hjälper till med information om lediga platser och förfrågningar till gymnasieskolor.

Öppen mottagning för nyanlända familjer:

Tisdagar: 10:00 – 12:00 och 13:00 – 14:00

Torsdagar: 10:00 – 12:00 och 13:00 – 14:00

OBS: Sommarstängt från 19/6 till 5/8.

Vid frågor, kontakta:
Laura Samuelsson: laura.samuelsson@edu.upplandsvasby.se

Shahla Rashed: shahla.rashed@edu.upplandsvasby.se

Charlotte Bonde: charlotte.bonde@upplandsvasby.se

Karin Iversen: Karin Iversen: karin.iversen@upplandsvasby.se

I övrigt fortsätter vi att boka in tider för mottagning och kartläggning efter kontakt via mail och telefon. Mer information om språk- och mottagningsenheten och kontaktuppgifter.

Språk- och mottagningsenheten tar emot nyanlända elever från förskoleklass upp till gymnasieåldern för att ge en bra start inför skolstart i kommunen. Vi vänder oss till alla nyanlända elever inför skolplacering i Väsby.

Till dig med barn i förskoleåldern

Språk- och mottagningsenheten tar även emot nyanlända familjer med barn i förskoleålder. Familjerna skrivs in och får information om förskolans verksamhet i kommunen.

Har du ett barn i åldern 1-5 år kan du regristrera barnet, det gör du lättast via en e-tjänst.

Inskrivningssamtal sker och information kring eleven inhämtas samt informeras om det svenska skolsystemet och det fria skolvalet. När du som nyanländ blivit inskriven kallas du till kartläggningssamtal tillsammans med vårdnadshavare.

Hur går det till:

 • När en elev tas emot på mottagningen bokas tid för introduktion, kartläggningssamtal samt hälsosamtal.
 • Kartläggningssamtalen kartlägger tidigare skolbakgrund och vi samtalar även om framtidsdrömmar och intressen.
 • Ta gärna med LMA-kort eller identitetshandlingar.
 • Om du har ett vaccinationskort, ta gärna med det till ditt hälsosamtal.

Samtalen görs med tolk på elevens modersmål.

Kontaktuppgifter till språk- och mottagningsenheten

Modersmål och studiehandledning

Vi organiserar även modersmålsundervisning samt studiehandledning inom kommunen. Vi som möter nyanlända i enheten har god pedagogisk kunskap samt kunskap om nyanlända. Mottagningsenheten arbetar utåt gentemot skolorna i att stötta personal i mottagande skolor som tar emot nyanlända elever.

Senast uppdaterad: 14 maj 2024