Regler och styrande dokument

Upplands Väsby kommun har en författningssamling. I den finns föreskrifter och olika slags regler och styrande dokument. Här finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.

Alla regler och styrande dokument är godkända av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Tillgänglighetsanpassning av styrdokumenten pågår. Har du svårt att ta till dig informationen? Kontakta Väsby Direkt och fråga efter Kanslienheten.

Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun 2020 Pdf, 372 kB. (Pdf, 372 kB)

Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun 2021 Pdf, 632 kB. (Pdf, 632 kB)

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Pdf, 531 kB. (Pdf, 531 kB)

Avfallsplan - Bakgrundsdokument Pdf, 895 kB. (Pdf, 895 kB)

Avfallsplan - Måldokument Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Avfallsplan - Periodmålsdokument Pdf, 995 kB. (Pdf, 995 kB)

Avfallsplan - Bilagor Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Plan- och bygglovstaxa Pdf, 238 kB. (Pdf, 238 kB)

Ordningsföreskrifter för allmänheten i naturreservatet Norra Törnskogen Pdf, 34 kB. (Pdf, 34 kB)

Energi- och klimatstrategi för Upplands Väsby kommun Pdf, 9 MB. (Pdf, 9 MB)

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Pdf, 125 kB. (Pdf, 125 kB)

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Pdf, 301 kB. (Pdf, 301 kB)

Policy för markanvisning Pdf, 125 kB. (Pdf, 125 kB)

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands Väsby Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 153 kB. (Pdf, 153 kB)

Riktlinjer för exploateringsersättning Pdf, 125 kB. (Pdf, 125 kB)

Riktlinjer för markanvisningar och marköverlåtelseavtal Pdf, 161 kB. (Pdf, 161 kB)

Riktlinjer för miljöstöd Pdf, 33 kB. (Pdf, 33 kB)

Riktlinjer för vibrationsmätning Pdf, 157 kB. (Pdf, 157 kB)

Taxa för Kart- och GIS-verksamhet hos kommunstyrelsen Pdf, 580 kB. (Pdf, 580 kB)

Taxa för vatten och avlopp (VA-taxa) för Upplands Väsby kommun 2020 Pdf, 737 kB. (Pdf, 737 kB)

Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Pdf, 532 kB. (Pdf, 532 kB)

Reglementen för nämnder och revisorer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd m.m. 2019-2022 Pdf, 339 kB. (Pdf, 339 kB)

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Pdf, 383 kB. (Pdf, 383 kB)

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd Pdf, 63 kB. (Pdf, 63 kB)

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 198 kB. (Pdf, 198 kB)

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för reglering av personuppgiftsansvar mellan nämnder Pdf, 38 kB. (Pdf, 38 kB)

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer Pdf, 137 kB. (Pdf, 137 kB)

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Pdf, 17 kB. (Pdf, 17 kB)

Reglemente för valnämnden Pdf, 36 kB. (Pdf, 36 kB)

Bolagsordning för AB Väsbyhem Pdf, 197 kB. (Pdf, 197 kB)

Ägardirektiv för AB Väsbyhem Pdf, 262 kB. (Pdf, 262 kB)

Ägardirektiv för Väsby Parkering AB Pdf, 34 kB. (Pdf, 34 kB)

Arbetsordningar för utskott och råd

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet Pdf, 36 kB. (Pdf, 36 kB)

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 393 kB. (Pdf, 393 kB)

Arbetsordning för kommunala funktionsrättsrådet Pdf, 35 kB. (Pdf, 35 kB)

Arbetsordning för kommunala ungdomsrådet Pdf, 130 kB. (Pdf, 130 kB)

Arbetsordning för namnberedningen Pdf, 36 kB. (Pdf, 36 kB)

Arbetsordning för rådet för medborgardialog Pdf, 39 kB. (Pdf, 39 kB)

Arbetsordning för samrådet för finskt förvaltningsområde Pdf, 34 kB. (Pdf, 34 kB)

Bestämmelser för kommunstyrelsens miljö- och planutskott Pdf, 193 kB. (Pdf, 193 kB)

Bestämmelser för kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott Pdf, 36 kB. (Pdf, 36 kB)

Bestämmelser för kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Pdf, 131 kB. (Pdf, 131 kB)

Delegationsförteckningar

Delegationsförteckning för bygg- och miljönämnden Pdf, 817 kB. (Pdf, 817 kB)

Delegationsförteckning för familjerättsnämnden. Pdf, 198 kB. (Pdf, 198 kB)

Delegationsförteckning för gemensamma överförmyndarnämnden. Pdf, 198 kB. (Pdf, 198 kB)

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Pdf, 63 kB. (Pdf, 63 kB)

Delegationsförteckning för omsorgsnämnden Pdf, 992 kB. (Pdf, 992 kB)

Delegationsförteckning för socialnämnden Pdf, 903 kB. (Pdf, 903 kB)

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Pdf, 515 kB. (Pdf, 515 kB)

Delegationsförteckning för valnämnden. Pdf, 45 kB. (Pdf, 45 kB)

Övrigt

Arbetsmiljöpolicy för upplands Väsby kommun Pdf, 26 kB. (Pdf, 26 kB)

Arkivbeskrivning för bygg- och miljönämnden Pdf, 46 kB. (Pdf, 46 kB)

Arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Pdf, 78 kB. (Pdf, 78 kB)

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Pdf, 117 kB. (Pdf, 117 kB)

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden Pdf, 157 kB. (Pdf, 157 kB)

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden Pdf, 167 kB. (Pdf, 167 kB)

Arkivbeskrivning för socialnämnden Pdf, 488 kB. (Pdf, 488 kB)

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden Pdf, 180 kB. (Pdf, 180 kB)

Arkivbeskrivning för valnämnden Pdf, 45 kB. (Pdf, 45 kB)

Attestreglemente Pdf, 74 kB. (Pdf, 74 kB)

Anvisningar till attestreglemente Pdf, 78 kB. (Pdf, 78 kB)

Digital strategi 2018-2023 Pdf, 332 kB. (Pdf, 332 kB)

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Pdf, 345 kB. (Pdf, 345 kB)

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern Pdf, 279 kB. (Pdf, 279 kB)

Instruktion för kommundirektören Pdf, 304 kB. (Pdf, 304 kB)

Integrationspolicy Pdf, 39 kB. (Pdf, 39 kB)

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun 2018-2020 Pdf, 177 kB. (Pdf, 177 kB)

Krisplan för Upplands Väsby Pdf, 706 kB. (Pdf, 706 kB)

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Word, 45 kB. (Word, 45 kB)

Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun Pdf, 394 kB. (Pdf, 394 kB)

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 1: Offentlig plats

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 2: Förbud alkoholförtäring

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 3: Förbud ambulerande försäljning

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 4: Tärtotsområde krav hundföroreningar

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 5: Krav hundföroreningar

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 6: Förbud ridning

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 7: Samlad bebyggelse - tillståndskrav för sprängning/skjutning med eldvapen

Lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö Pdf, 383 kB. (Pdf, 383 kB)

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby 2018-2020 Pdf, 306 kB. (Pdf, 306 kB)

Brandskyddspolicy för Upplands Väsby kommun Pdf, 277 kB. (Pdf, 277 kB)

Policy för förvaltningsmodell. Pdf, 464 kB. (Pdf, 464 kB)

Policy för lokalförsörjning Pdf, 234 kB. (Pdf, 234 kB)

Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Pdf, 204 kB. (Pdf, 204 kB)

Policy inom funktionsrättsområdet Pdf, 337 kB. (Pdf, 337 kB)

Policy och rutiner för hur Upplands Väsby kommun förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Pdf, 506 kB. (Pdf, 506 kB)

Principer för kommunens borgensåtagande Pdf, 38 kB. (Pdf, 38 kB)

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Pdf, 547 kB. (Pdf, 547 kB)

Reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun Pdf, 303 kB. (Pdf, 303 kB)

Riktlinjer för affischering Pdf, 53 kB. (Pdf, 53 kB)

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Pdf, 241 kB. (Pdf, 241 kB)

Riktlinjer för bisysslor i Upplands Väsby kommun Pdf, 218 kB. (Pdf, 218 kB)

Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer Pdf, 73 kB. (Pdf, 73 kB)

Riktlinjer för kravverksamheten Pdf, 217 kB. (Pdf, 217 kB)

Riktlinjer för hantering av medborgarförslag

Riktlinjer för rekrytering i Upplands Väsby kommun Pdf, 701 kB. (Pdf, 701 kB)

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner Pdf, 465 kB. (Pdf, 465 kB)

Riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun Pdf, 465 kB. (Pdf, 465 kB)

Språkpolicy för Upplands Väsby kommun Pdf, 164 kB. (Pdf, 164 kB)

Strategi för säkerhet och brottsförebyggande arbete Pdf, 599 kB. (Pdf, 599 kB)

Taxor vid uthyrning av lokaler i Messingen Pdf, 62 kB. (Pdf, 62 kB)

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Pdf, 34 kB. (Pdf, 34 kB)

Visselblåsarfunktion för Upplands Väsby kommun Pdf, 74 kB. (Pdf, 74 kB)

Senast uppdaterad: 25 november 2021