Rörabtomten

Arbetet med att bygga nya flerbostadshus i korsningen Optimusvägen och Finspångsvägen har påbörjats. Det är John Mattson AB som bygger cirka 78 hyresrätter.

Bygget beräknas pågå till 2023. När husen är färdiga börjar byggandet av gång- och cykelbanan samt parkeringar.

Frågor och svar om Rörabtomten

Veidekke bygger flerbostadshusen åt John Mattson AB.

Det byggs ett flerbostadshus med cirka 78 hyresrätter.

Det kommer att byggas en ny gång- och cykelbana samt nya parkeringsplatser längs delar av Finspångsvägen.

Kommunen har byggt ut vatten och avlopp under september 2021. Kommunen planerar under 2023 att anpassa Finspångsvägens första del till kommande bostäder.

Allt arbete planeras vara avslutat under 2023.

Det finns allmänna parkeringsplatser längs med Optimusvägen och Centralvägen. Det finns också möjlighet att parkera i Messingen-garaget.

Arbetet påbörjas när bostadshusen är klara, preliminärt under 2023.

Byggbodarna kommer stå på tomten där det byggs.

Rörabtomten
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 11 september 2017.

Detaljplanen vann laga kraft 26 mars 2018.

Senast uppdaterad: 9 april 2024