Prästgårdsmarken

Detaljplanen för Prästgårdsmarken omfattar nya radhus för cirka 65 bostäder samt ett LSS-boende för fem boende.

Byggherrar för radhusen är Boklok Housing, Nordr Eiendom, Nescap Development och Väsbyhem.

Prästgårdsmarken
1 Uppdrag
2 Upphandling
3 Byggstart
4 Pågående arbete
5 Slutbesiktning
6 Projektet avslutat

Infrastruktur

Första skedet av den kommunala infrastrukturen är klar inklusive finplaneringen runt BoKloks kvarter (södra området) samt Prästgårdstorget.

Kommunen planerar att under våren-sommaren-hösten 2022 respektive 2023 att utföra finplanering runt norra och mellersta området. Finplaneringen omfattar kantsten, markplattor, slitlager på gator och gång- och cykelvägar samt färdigställa gräsytor och planteringar runt kvarteren.

LSS-boendet

LSS-boendet är klart

Andra byggherrar

BoKlok har uppfört sina radhus i södra området och inflyttning har skett.

Nordr Eiendom har uppfört sina radhus i mellersta området och inflyttning har skett.

Nescap Development har uppfört sina radhus i norra området och inflyttning har skett.

Nescap Development planerar att uppföra suterränghus i mellersta området under 2022-2023.

Frågor och svar om projektet:

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om projektet.

Nordr, Nescap Development, BoKlok och Väsbyhem bygger bostäderna. Kommunen har byggt infrastrukturen, det vill säga, gator, torg, vatten- och avloppsledningar och belysning.

Fyra mindre områden med radhus.

  • På Prästgårdsallén planerar Väsbyhem att bygga hyresrätter.
  • På Prästgårdsvägen bygger Nescap Development bostadsrätter.
  • På blivande Pastorsvägen har Nordr byggt bostadsrätter och Nescap Development planerar att bygga bostadsrätter (suterränghus).
  • På Diakonivägen har BoKlok byggt bostadsrätter.

Kommunen ansvarar för arbetet med vägar, vatten och avlopp. Kommunen kommer att handla upp en ny entreprenör för finplaneringen av kommunens mark.

Första skedet av infrastrukturen är klar. Kompletterande arbeten (finplanering) kommer att utföras när husen i respektive område är på plats. Då färdigställs också trottoarer, planteringar och grönytor. Finplaneringen är planerad att utföras under våren/sommaren 2022 fram till senhösten 2023.

Första skedet av infrastrukturen är klar. Kompletterande arbeten med asfaltering, plantering och trottoarer kommer att utföras i anslutning till att husbyggnationer inom respektive område är klara. Finplaneringen är planerad att utföras under våren/sommaren 2022 samt under hösten 2023.

BoKlok och Nordr är klara med sina byggen. Nescap Development håller på att bygga norra området och det planeras vara klart runt årsskiftet 2021/2022. Nescap Development planerar att under 2022 bygga suterränghus i mellersta området. Väsbyhem planeras starta byggnationen under 2022.

Ja, gångvägar upp mot Runbyskolan kommer att hållas öppna.

Nej, man kan köra till alla bostadshus men inte genom området.

Nej, där fortsätter det att vara ett torg. Det har fått en ny utformning med sittbänkar och en lekskulptur planeras. Skulpturen hanteras separat utanför markentreprenaden.

Fyra bilplatser för korttidsparkering är byggda direkt utanför Stallet för att anvädas vid avlämning.

Det här projektet innehåller ingen förändring av trafikförhållandena där.

Nej, men den äldre lekplatsen vid kanten av Väsbyhems bostäder vid Paradisvägens vändplan har rustats upp.

Ja, det området påverkas inte av det här projektet.

Det är en ny LSS-bostad som ersätter den nuvarande på Allhelgonavägen.

Via Prästgårdsallén, Prästgårdsvägen och delvis Kaplanvägen.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på kommunens arbeten är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 9 april 2024