Rörabtomten

Arbetet med att bygga nya hyreshus i korsningen Optimusvägen och Finspångsvägen har påbörjats. Det är Laterre Nouvelle AB som bygger cirka 78 hyresrätter.

Arbete med att sanera fastigheten har inletts. Veidekke med underentreprenör arbetar med att justera, schakta och påla för kommande bostadshus. Bygget beräknas pågå till Oktober 2021. När husen är färdiga börjar byggandet av gång- och cykelbanan samt parkeringar.

Trafiklösning med ett körfält på Optimusvägen beräknas vara kvar till våren 2021. Detta för att skydda tredje man i samband med pålning och leveranser till bygget.

Frågor och svar om Rörabtomten

Veidekke bygger flerbostadshusen åt Laterre Nouvelle AB.

Det byggs ett flerbostadshus med cirka 78 hyresrätter.

Det byggs också en ny gång- och cykelbana samt nya parkeringsplatser längs delar av Finspångsvägen.

I samband med byggnation kommer vi att bygga ut vatten och avlopp samt justera Finspångsvägens första del för anpassning till kommande bostäder.

Allt arbete planeras vara avslutat ungefär två år efter byggstart.

Det finns allmäna parkeringsplatser längs med Optimusvägen och Centralvägen. Det finns också möjlighet att parkera i Messingen-garaget.

Arbetet påbörjas när bostadshusen är klara.

Byggbodarna kommer stå på tomten där det byggs.

Rörabtomten
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 11 september 2017.

Detaljplanen vann laga kraft 26 mars 2018.

Senast uppdaterad: 9 december 2020