Regler och styrande dokument

Upplands Väsby kommun har en författningssamling. I den finns föreskrifter och olika slags regler och styrande dokument. Här finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.

Alla regler och styrande dokument är godkända av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Tillgänglighetsanpassning av styrdokumenten pågår. Har du svårt att ta till dig informationen? Kontakta Väsby Direkt och fråga efter Kanslienheten.

Reglementen för nämnder och revisorer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd m.m. 2019-2022

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för reglering av personuppgiftsansvar mellan nämnder

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för valnämnden

Bolagsordning för AB Väsbyhem

Ägardirektiv för AB Väsbyhem

Ägardirektiv för Väsby Parkering AB

Arbetsordningar för utskott och råd

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunala funktionsrättsrådet

Arbetsordning för kommunala ungdomsrådet

Arbetsordning för namnberedningen

Arbetsordning för rådet för medborgardialog

Arbetsordning för samrådet för finskt förvaltningsområde

Bestämmelser för kommunstyrelsens miljö- och planutskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott

Delegationsförteckningar

Delegationsförteckning för bygg- och miljönämnden

Delegationsförteckning för familjerättsnämnden.

Delegationsförteckning för gemensamma överförmyndarnämnden.

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för omsorgsnämnden

Delegationsförteckning för socialnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för valnämnden.

Övrigt

Arbetsmiljöpolicy för upplands Väsby kommun

Arkivbeskrivning för bygg- och miljönämnden

Arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden

Arkivbeskrivning för socialnämnden

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden

Arkivbeskrivning för valnämnden

Attestreglemente

Anvisningar till attestreglemente

Digital strategi 2018-2023

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Instruktion för kommundirektören

Integrationspolicy

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun 2018-2020

Krisplan för Upplands Väsby

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 1: Offentlig plats

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 2: Förbud alkoholförtäring

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 3: Förbud ambulerande försäljning

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 4: Tärtotsområde krav hundföroreningar

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 5: Krav hundföroreningar

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 6: Förbud ridning

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 7: Samlad bebyggelse - tillståndskrav för sprängning/skjutning med eldvapen

Lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby 2018-2020

Policy för förvaltningsmodell.

Policy för lokalförsörjning

Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun

Policy inom funktionsrättsområdet

Policy och rutiner för hur Upplands Väsby kommun förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Principer för kommunens borgensåtagande

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare

Reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer för affischering

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för bisysslor i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer

Riktlinjer för kravverksamheten

Riktlinjer för hantering av medborgarförslag

Riktlinjer för rekrytering i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun

Språkpolicy för Upplands Väsby kommun

Strategi för säkerhet och brottsförebyggande arbete

Taxor vid uthyrning av lokaler i Messingen

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Visselblåsarfunktion för Upplands Väsby kommun

Senast uppdaterad: 9 juli 2021