Regler och styrande dokument

Upplands Väsby kommun har en författningssamling. I den finns föreskrifter och olika slags regler och styrande dokument. Här finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.

Alla bestämmelser är antagna av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun 2019

Plan- och bygglovstaxa
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 103

Ordningsföreskrifter för allmänheten i naturreservatet Norra Törnskogen
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Energi- och klimatstrategi för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun
- antagen i kommunfullmäktige den 14 september 2015 § 134

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 april 2017 § 74

Policy för markanvisning

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands Väsby

Riktlinjer för markanvisningar och marköverlåtelseavtal

Riktlinjer för miljöstöd

Riktlinjer för vibrationsmätning

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamheter

Taxa för Kart- och GIS-verksamhet hos kommunstyrelsen
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 104

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för uppdragsverksamhet

Taxa inom strålskyddslagens (1988:220) område

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

VA-taxa för Upplands Väsby kommun 2019

Reglementen för nämnder och revisorer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd m.m. 2019

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 20 februari 2017

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 21 juni 2010, § 41

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för reglering av personuppgiftsansvar mellan nämnderna

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden
- beslutad av beslutad av Kommunfullmäktige den 20 februari 2017 § 22

Reglemente för valnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 222

Ägardirektiv för AB Väsbyhem
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 211

Ägardirektiv för Väsby Parkering AB

Arbetsordningar för utskott och råd

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet 2016-2018
- beslutad av kommunstyrelsen den 1 februari 2016 § 32

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunala funktionsrättsrådet 2018

Arbetsordning för namnberedningen

Arbetsordning för rådet för medborgardialog
- beslutad den 30 mars 2015 § 97

Bestämmelser för kommunstyrelsens allmänna utskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens miljö- och planutskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott

Delegationsförteckningar

Bygg- och miljönämndens delegationsförteckning

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för gemensamma överförmyndarnämnden
- beslutad av överförmyndarnämnden den 23 september 2013 § 159

Delegationsförteckning för familjerättsnämnden

Omsorgsnämndens delegationsförteckning

Socialnämndens delegationsförteckning

Valnämndens delegationsförteckning

Övrigt

Taxor för kopior av allmänna handlingar

Arbetsmiljöpolicy för upplands Väsby kommun

Arkivreglemente för Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016 § 222

Arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden

Arkivbeskrivning för socialnämnden

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden

Arkivbeskrivning för valnämnden

Attestreglemente med anvisningar
- revidering beslutad av Kommunstyrelsen 7 november 2016 § 228

Digital strategi 2018-2023

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Instruktion för kommundirektören

Integrationspolicy

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun 2018-2020

Krisplan för Upplands Väsby
- beslutad av Kommunfullmäktige den 16 mars 2015 § 39

Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby 2018-2020

Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun

Policy och rutiner för hur Upplands Väsby kommun förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare

Riktlinjer för bisysslor i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer

Riktlinjer för kravverksamheten

Riktlinjer för rekrytering i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun

Språkpolicy för Upplands Väsby kommun

Strategi för säkerhet och brottsförebyggande arbete

Taxor vid uthyrning av lokaler i Messingen

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Visselblåsarfunktion för Upplands Väsby kommun

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Kommun och politik