Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete är högt prioriterat i Upplands Väsby kommun. Målet är att kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo och arbeta i.

Kommunens brottsförebyggande arbete kan delas in i två kategorier:

 • situationell brottsprevention
 • social brottsprevention

Situationell brottsprevention syftar till att förhindra eller försvåra att brott begås genom att påverka själva miljön.

 

Social brottsprevention syftar till att minska individers benägenhet att begå brott. I kommunen sker den typen av arbete inom exempelvis skola, kultur- och fritidsverksamhet och socialtjänst.

Upplands Väsby kommun har en strategi för säkerhet och brottsförebyggande arbete. Syftet med strategin är att tydliggöra ledning, ansvarsfördelning och fokusområden. Strategin har nio områden i fokus:

 • stadsbyggnad
 • hot och våld i offentlig miljö
 • hot och våld i skolan
 • hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
 • organiserad brottslighet
 • barn och ungdomars fritid
 • våld i nära relationer
 • hedersrelaterat våld
 • våldsbejakande extremism.

Strategi för säkerhet och brottsförebyggande arbete Pdf, 599 kB.

Regional trygghetsmätning

Den regionala trygghetsmätningen genomförs av polisen och kommunen. Enkäten genomförs på våren och riktar sig till medborgare i åldrarna 16 till 85 år. Frågorna i enkäten handlar om medborgares upplevelse av trygghet och hur medborgare upplever polisens och kommunens brottsförebyggande arbete fungerar.

 

Resultatet från mätningen presenteras i början av hösten. Utifrån resultaten får polisen och kommunen en indikation på hur medborgare upplever tryggheten. Resultatet bidrar också till vilka insatser kommunen ska vidareutveckla i sitt brottsförebyggande arbete och i samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Nationell trygghetsundersökning

BRÅ, brottsförebyggande rådet, genomför årligen en trygghetsundersökning. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur människors upplevelse av oro och otrygghet, brott och förtroende för rättsväsendet. Undersökningen riktar sig till medborgare i åldern 16 till 84 år i hela Sverige. Medborgare som besvarar enkäten väljs ut slumpmässigt.

 

På BRÅ:s webbplats finns mer information om den nationella trygghetsundersökningen.

Mer information om den nationella trygghetsundersökningen. Länk till annan webbplats.

Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för att Upplands Väsby ska vara en säker och trygg plats. Trygghetscenter skapades för att öka samverkan mellan kommunala och externa verksamheter som alla arbetar med att minska brottsligheten och öka tryggheten.

 

Trygghetscenter ska vara en knutpunkt för kommunens olika trygghetsaktörer som väktare, ordningsvakter, fältare, uppsökare och förare av grannstödsbilen. I trygghetscenter samlas alla dessa verksamheter för att tillsammans göra varje veckas planering i det gemensamma arbetet.

För Väsbyborna

Kommunen anordnar återkommande medborgardialoger kopplat till trygghet och säkerhet runt om i kommunen på olika teman. Exempelvis medborgardagar, olika kampanjer, beredskapsveckor med mera.

Få hjälp med

I receptionen i Messingen kan du:

 • lämna tips om platser du tycker är otrygga
 • ordningsstörningar
 • lämna mindre hittegods, exempelvis nycklar, plånböcker.
 • komma i kontakt med polisen i Sollentuna via facetime. I första hand ska du alltid ringa 114 14.

Information om

Har du generella frågor om brottsförebyggande arbete eller krisberedskap hjälper receptionspersonalen i Messingen med den informationen.

 • kommunens brottsförebyggande arbete
 • kommunens arbete med krisberedskap

Kontakt

Trygghetscenter ligger i Messingen, besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby

Telefon: 08-590 973 00
Skicka e-post: messingen@upplandsvasby.se

Mobila väktare och ordningsvakter

Kommunen har både väktare och ordningsvakter som arbetar med säkerhet och trygghet.

Mobila väktare

Kommunen har mobila väktare som allmänheten kan kontakta vid behov alla dagar i veckan klockan 18.00–02.00.

 

Vid nödsituation eller pågående brott, ring alltid 112.

Ring till mobila väktarna: 08-590 974 00.

 

Du kan ringa kommunens väktare i situationer i den offentliga miljön som upplevs som otrygga eller som skulle kunna leda till bråk. När du ringer kommer du till bevakningsbolagets larmcentral som avgör om en väktare ska skickas till platsen. Du kan också bli hänvisad till en annan aktör, exempelvis polis.

 

Mellan uppdragen rör sig de mobila väktarna på olika platser i kommunen. Vänd dig gärna till väktarna om du har frågor som rör trygghet och säkerhet i vår kommun.

Ordningsvakter

Ordningsvakterna ska arbeta förebyggande för att skapa en trygg och säker kommun. Arbetet har fokus på kontaktskapande, främst med ungdomar, i syfte att bygga förtroende och ömsesidig respekt.

Vänd dig gärna till ordningsvakterna om du har frågor som rör trygghet och säkerhet i vår kommun.

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på samverkan med flera olika lokala aktörer. Några av dessa viktiga samarbeten beskrivs nedan.

Effektiv samordning för trygghet

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en metod som bygger på fyra grundstenar:

 • informationsinsamling
 • analys
 • riktade insatser
 • uppföljning och återkoppling.

Varje vecka tar kommunen i samverkan med bland annat polis, räddningstjänst och Väsbyhem fram en lokal lägesbild. Lägesbilden bygger på en kartläggning av var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser sker. Händelserna registreras i ett system som heter Embrace.

Information om hur kommunen hanterar personuppgifter.

Samverkan med polis

Samverkansöverenskommelse

Kommunen och lokalpolisen har skrivit på en gemensam överenskommelse. Syftet är att stärka och effektivisera  samverkan och samordningen av resurser. Till grund ligger den lokala lägesbilden om säkerhet, brott och upplevd trygghet.

Samverkansöverenskommelse mellan polismyndigheten och Upplands Väsby kommun Pdf, 239 kB..

Medborgarlöften

Lokala medborgarlöften tas fram efter dialog med medborgare om vad som skapar trygghet respektive otrygghet. Polis och kommun fokuserar på att öka tryggheten i centrala Väsby.

Information om medborgarlöften i Upplands Väsby Pdf, 249 kB..

Grannstödsbil och Grannsamverkan

Grannstödsbilen förebygger brott och skador genom att  frivilliga åker bil eller går runt i bostadsområden. Allt sker under ledning av polisen och under dagtid.

 

Grannsamverkan är ett annat sätt att förebygga brott i bostadsområden. Detta sker genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig. Målet är att minska brottslighet och öka trygghet och trivsel. Bakom konceptet står organisationen Samverkan mot brott.

Vi söker fler förare

Vill du bidra till en ökad trygghet i Upplands Väsby? Kan du tänka dig att ställa upp ideellt några timmar varje månad, har körkort och är ledig ibland under dagtid? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse för att bli grannstödsförare.

 

Kontakt: grannstod@upplandsvasby.se

 

Information om Grannsamverkan på webbplatsen Samverkan mot brott Länk till annan webbplats..

Brottsförebyggande råd

Kommunen har ett brottsförebyggande råd. Rådet är ett forum där representanter från kommunen möter externa aktörer. I rådet deltar bland annat polis, räddningstjänst, bevakningsbolag, kollektivtrafik och bostadsbolag.

Lokala brottsförebyggande råd

Kommunen har tre lokala brottsförebyggande råd. Råden är indelade utifrån de tre kommundelarna centrala, västra och östra Väsby. Syftet med de lokala råden är att genom samverkan skapa en gemensam lägesbild.  Lägesbilden ligger sedan till grund för olika insatser som främjar goda uppväxt- och levnadsvillkor. 

I de lokala råden deltar bland annat rektorer, elevhälsan, fältare, fritidsledare, ungdomsmottagning och kommunpolis.

Kvälls- och nattvandringar

Kvälls- och nattvandringar syftar till att få ut vuxna att vandra på kvällar och nätter. Det är viktigt för alla, inte minst våra ungdomar. Ungdomar kan ha ett behov av att ta kontakt med en vuxen. Vetskapen om att det finns vuxna som är ute och vandrar gör därför skillnad. Vandringarna leder också till minskad skadegörelse i området då risken att bli upptäckt ökar.

Förebyggarteam

Kommunens förebyggarteam verkar för trygghet och goda uppväxtvillkor genom att stödja ungdomar i åldern 12–20 år. De besöker bland annat fritidsgårdar och utemiljöer där ungdomar håller till. Förebyggarteamet ger även vägledning och stöd till föräldrar. 

Information och kontaktuppgifter till kommunens fältare.

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar)

Kommunen har ett ANDTS-förebyggande arbete. Syftet är att förbättra kunskap, dialog och samarbete i frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar. Arbetet fokuserar på att

 • ge stöd till verksamheter och föräldrar
 • sprida kunskap och material
 • ordna utbildningar och diskussionsforum.

Kommunövergripande strategi för ANDTS 2023-2026 Länk till annan webbplats.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats..

Alla medborgare och besökare ska trivas i vår kommun. Vi vill att du berättar för oss om något är fel eller trasigt så att vi kan åtgärda det. Det går också bra att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad: 8 april 2024