Prästgårdsmarken

Detaljplanen för Prästgårdsmarken omfattar nya radhus för cirka 65 bostäder samt ett LSS-boende för fem boende.

Byggherrar för radhusen är Boklok Housing, Nordr Eiendom och Väsbyhem.

Första skedet av den kommunala infrastrukturen är klar inklusive finplaneringen runt BoKloks kvarter (södra området).

BoKlok har uppfört sina radhus och inflyttning har skett och även LSS-boendet är klart.

Nordr Eiendom kommer att i det mellersta området uppföra ett antal radhus under 2021. Kommunen kommer att därefter utföra finplanering av allmän plats i anslutning till den nya bebyggelsen.

Prästgårdsvägen kommer att rustas upp samt förlängas till de nya radhusen. Efter Prästgårdstorget får vägen nytt namn: Pastorsvägen. Även torget kommer genomgå en upprustning.

Från Allhelgonavägen till LSS-gruppbostaden och de nya radhusen byggs en helt ny väg som har fått namnet Diakonvägen.

Som ersättning för den nuvarande grusplanen byggs en mindre konstgräsplan.

Det är SERNEKE Anläggning AB som utför kommunens arbeten med infrastrukturen.

På Diakonvägen har kommunen byggt ett nytt LSS-boende med 5 lägenheter. Verksamheten som drivs i kommunal regi är inflyttad. Byggprojektet är avslutat.

Prästgårdsmarken
1 Uppdrag
2 Upphandling
3 Byggstart
4 Pågående arbete
5 Slutbesiktning
6 Projektet avslutat

Infrastruktur

Arbetet med infrastrukturen runt Prästgårdstorget pågår för fullt. Det förväntas vara färdigt under senhösten 2019. Under hösten färdigställs också bollplanen.

Kommunens arbeten i Prästgårdsallén kommer att färdigställas under sep 2019. Därefter kommer Väsbyhem att påbörja husbyggnationerna inne på kvartersmarken.

LSS-boendet

Under vecka 12 och 13 byggs mellanväggarna och sprinkler-rören dras fram. På utsidan kommer byggställningen att tas bort.

Under vecka 14 fortsätter arbetet inomhus. Bland annat målas väggar och golven spacklas.

Andra byggherrar

Under hösten pågår också arbeten i området kring BoKloks fastigheter. Bland annat läggs det marksten, betongplattor, asfalt samt planteras växter.

Frågor och svar om projektet:

Här besvara vi de vanligaste frågorna om projektet.

Veidekke, BoKlok och Väsbyhem bygger bostäderna. Kommunen bygger infrastrukturen, det vill säga: Gator, torg, vatten- och avloppsledningar och belysning.

Fyra mindre områden med radhus.

  • På Prästgårdsallén bygger Väsbyhem hyresrätter.
  • På Prästgårdsvägen samt blivande Pastorsvägen bygger Veidekke bostadsrätter.
  • Från All Helgonavägen utefter blivande Diakonivägen bygger BoKlok bostadsrätter.

Kommunen har anlitat Serneke Anläggning AB för arbetet med vägar, vatten och avlopp .

Kommunens entreprenör beräknar att vara klar under senhösten 2019. Kompletterande arbeten kommer att utföras när husen är på plats. Då färdigställs också trottoarer, planteringar och grönytor.

Det stora arbetet förväntas vara klart till sommaren 2019. Kompletterande arbeten med asfaltering, plantering och trottoarer kommer att utföras under 2019/2020.

Veidekke planerar påbörja byggandet på norra delen i början av 2020. Byggnation av den mellersta delen planeras starta under 2020. BoKlok påbörjade sina byggen hösten 2018. Väsbyhem planeras starta byggnationen under hösten 2019.

Kommunens entreprenör har sina byggbodar vid grusplanen på Pilgrimsvägen tills de är klara under våren 2019. Grusplanen ersätts av en konstgräsplan närmare transformatorstationen.

Ja, gångvägar upp mot Runbyskolan kommer att hållas öppna.

Nej, man kan köra till alla bostadshus men inte genom området.

Nej, där fortsätter det att vara ett torg. Det får en ny utformning med sittbänkar och en lekskulptur. Skulpturen hanterar via separat utanför markentreprenaden.

Fyra bilplatser för kort-tids-parkering ordnas direkt utanför Stallet att användas vid avlämning.

Det här projektet innehåller ingen förändring av trafikförhållandena där.

Nej, men den äldre lekplatsen vid kanten av Väsbyhems bostäder vid Paradisvägens vändplan rustas upp.

Ja, det området påverkas inte av det här projektet.

Den försvinner men ersätts av en mindre plan med konstgräs, närmare transformatorstationen.

Det är en ny LSS-bostad som ersätter den nuvarande på All Helgonavägen.

Kommunen har genomfört en riskanalys för att bestämma godkända vibrationsnivåer för olika typer av arbeten och markförhållanden. Kommunen har anlitat en besiktningsman som besiktigade byggnaderna inom det område som analysen angav som riskområde. Vibrationsmätare finns utplacerade på de byggnader som identifierades i analysen och kontinuerilg uppföljning pågår.

Via Prästgårdsvägen, Kaplanvägen och nya Diakonivägen. Vibrationsmätare finns utplacerade på de byggnader som riskanalysen anger. Kommunen har också begränsat antalet tillåtna laster på Kaplanvägen för att minska buller och vibrationer.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på kommunens arbeten är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 3 november 2020