Kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem

Familjer och barn kan få stöd genom att en annan familj eller person ger avlastning under en längre eller kortare tid. Ibland behövs avlastning någon helg i månaden, ibland kan barnet/barnen behöva flytta till en annan familj.

Kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem kräver myndighetsbeslut

Vissa insatser från socialtjänsten behöver utredas och ett beslut behöver fattas. Familjehem och kontaktfamilj eller kontaktperson är insatser som behöver ett så kallat myndighetsbeslut. Det är en socialsekreterare som bedömer och utreder de behov som finns.

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en frivillig insats som fungerar som en extrafamilj för barnet och som en avlastning för vårdnadshavare. Insatsen ges till det enskilda barnet och innebär att barnet vistas i en annan familj under en eller flera helger i månaden. Anledningarna till varför ett barn behöver en kontaktfamilj kan vara många men gemensamt för alla barn är att de behöver ett utvidgat nätverk för att fortsätta utvecklas på ett bra sätt. För att få insatsen krävs en utredning enligt socialtjänstlagen, det är en socialsekreterare som utreder och fattar beslut.

Du kan själv ansöka om att få en kontaktfamilj genom att
vända dig till socialtjänstens mottagning för barn och unga på telefonnummer 08-590 970 70.

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett eller flera barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov, vanligtvis rör det sig om en eller två helger i månaden. Anledningarna till varför ett barn behöver en extrafamilj med stabila och trygga vuxna kan vara många. Ibland är det barnet som kan behöva stöd, trygghet och få komma till en ny miljö, det kan också handla om att en vårdnadshavare behöver avlastning.

Uppdraget handlar om att finnas där och ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov. Det kan ingå att hjälpa till med läxläsning, hitta en fritidssysselsättning, utöka barnets nätverk, skapa rutiner och/eller bryta en negativ utveckling. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Det ingår också att ha kontakt och samarbeta med Socialtjänsten och barnets vårdnadshavare.

Bli kontaktfamilj

För att få ett uppdrag som kontaktfamilj hos socialtjänsten måste man först genomgå en utredning. Utredningen består av registerkontroll, referenstagning, hembesök och enskilda utredande intervjuer. För att kunna bli kontaktfamilj krävs att du/ni inte förekommer i polisregistret, inte har några egna pågående insatser från socialtjänsten samt att din situation i övrigt är stabil. Socialtjänsten kommer även att prata med eventuella hemmavarande barn om vad de tycker om att ta emot ett barn i hemmet. Ifall du/ni blir godkänd som kontaktfamilj matchas dina/era förutsättningar och egenskaper ihop med ett barn och dess behov.

Önskvärt är att du är över 25 år för uppdrag som kontaktfamilj.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj eller vill veta mer? Anmäl ditt intresse här nedan så hör vi av oss till dig!

Intresseanmälan kontaktfamilj * (obligatorisk)
Intresseanmälan kontaktfamilj
Kontaktperson

Kontaktperson är en frivillig insats som kan erbjudas av socialtjänsten till barn och ungdomar i förebyggande och stödjande syfte. Anledningen till varför man behöver en kontaktperson kan vara många, oftast handlar det om en ung person som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet. Kontaktpersonen kan vara någon som hjälper barnet eller ungdomen att hitta
en fritidssysselsättning, hjälper till med sociala kontakter och/eller ger stöd och råd i vardagssituationer.

För att få insatsen krävs en utredning enligt socialtjänstlagen, det är en socialsekreterare som utreder och fattar beslut. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

Du kan själv ansöka om att få en kontaktperson genom att
vända dig till socialtjänstens mottagning för barn och unga på telefonnummer 08-590 970 70.

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller en ungdom för att umgås och hitta på saker tillsammans. Hur ofta och hur länge ni ses beror på den enskildes behov, det kan röra sig om några tillfällen i veckan eller i månaden. Alla uppdrag ser olika ut men kan till exempel innebära att hjälpa barnet eller ungdomen att bryta social isolering, utöka sitt nätverk, hitta en fritidssysselsättning eller hjälpa till med skolarbetet.

Som kontaktperson ska du vara ett stöd och en god förebild, du är en trygg vuxen som barnet eller ungdomen kan vända sig till. Det är viktigt att du lyssnar till barnet eller ungdomens synpunkter och önskemål. Det ingår också att ha kontakt och samarbeta med Socialtjänsten och barnets vårdnadshavare.

Bli kontaktperson

För att få ett uppdrag som kontaktperson hos socialtjänsten måste man först genomgå en utredning. Utredningen består av registerkontroll, referenstagning och en utredande intervju. För att kunna bli kontaktperson krävs att du inte förekommer i polisregistret, inte har några egna pågående insatser från socialtjänsten samt att din situation i övrigt är stabil. Socialtjänsten kommer att utreda och göra en bedömning om dina förutsättningar och egenskaper att verka som en bra förebild. Ifall du blir godkänd som kontaktperson matchas dina förutsättningar och egenskaper ihop med en ungdom eller ett barn och dess behov.

Är du intresserad av att bli kontaktperson eller vill veta mer? Anmäl ditt intresse här så hör vi av oss till dig!

Intresseanmälan kontaktperson
Intresseanmälan kontaktperson
Ange dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig så snart vi kan

Familjehem tar emot barn som far illa

Ett barn eller en ungdom som far illa i sin hemmiljö kan få bo i en familj som har möjlighet att ta emot en extra familjemedlem. Det kallas familjehem.

Gemensamt för de barn som behöver familjehem är att de saknar tillräckligt stöd från sina föräldrar och ett fungerade hem. Orsakerna till detta kan vara föräldrarnas sjukdom, missbruk eller andra personliga problem som skapar en miljö där barnet inte mår bra.

Familjer som har en stabil livssituation, intresse, tålamod och framför allt tid att ta emot barn med social problematik kan bli familjehem. Kontakten med barnets biologiska familj är viktig.

Hur blir man familjehem?

Intresserade familjer kontaktar social- och omsorgskontorets familjeenhet via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

För att bli ett familjehem görs en utredning som innehåller intervjuer, referenstagning och registeruppgifter från bland annat polis och socialtjänst.

Att vara familjehem

Ett familjehem är ett hem som utretts och godkänts av socialnämnden. Familjehemmet ges utbildning och handledning för att kunna utföra sitt uppdrag.
Samarbetet med barnets ursprungsfamilj och andra för barnet viktiga personer samt handläggare på familjeenheten är viktigt.

Ekonomisk ersättning

När familjehemmet tar emot ett familjehemsplacerat barn skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Riktlinjer för ersättningen utgår från kommunförbundets rekommendationer. Den ekonomiska ersättningen består av två delar:

  • En omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat, boende och andra utgifter.
  • En arvodesdel som är en ersättning för det arbete familjehemmet genomför.

Under vistelsen hos familjen omfattas barnen av kommunens försäkringar.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024