Avgifter, taxor

Vår rådgivning är kostnadsfri. Vi tar däremot ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, teknisk anmälan(bygganmälan), startbesked, slutbesked och planavgifter. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök. 

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är några exempel som spelar in.

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med utstakning, mätning, lägeskontroll, planavgift eller om lovet handlar om kulturmiljöintressanta byggnader.

Vid avskrivning och avvisning av ett ärende tas en avgift ut.
Avskrivning kan t.ex. ske för att ärendet återtas av sökande.
Avvisning kan t.ex. vara aktuellt om ansökningshandlingarna är så ofullständiga att ärendet överhuvudtaget inte går att pröva i sak och handlingar inte skickas in trots föreläggande om komplettering.

Från 1 januari 2021 gäller nya avgifter. Den nya taxan gäller för ärenden som kommit in till bygglovsavdelningen 1 januari 2021 eller senare.

Taxan för bygglovsavdelnigens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning.

Observera att även planavgift kan tillkomma.

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för tidsfrister och reducering av avgifter för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder (9 kap 27 & 46 §§ PBL).

Mer information finns att läsa på Boverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 11 januari 2022