Friggebod och Attefallsåtgärder

Friggebodar och Attefallsåtgärder är mindre byggnader och åtgärder som för en- och tvåbostadshus är bygglovsbefriade. Flertalet av dessa åtgärder kräver dock en anmälan.

Friggebod

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Ett bostadshus måste finnas på tomten

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Du kan behöva dina grannars medgivande

Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

En friggebod får inte placeras nära allmän plats.

Av rättspraxis till friggebodar framgår det att vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs det bygglov.

En friggebod kan ha flera funktioner

Friggeboden kan till exempel användas som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det viktiga är att den används som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Ge din friggebod en passande utformning

Friggeboden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.

Friggebodar begränsas inte av planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser i detaljplan. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på prickmark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Attefallsåtgärder

Åtgärderna kräver inte bygglov, men notera att det alltid krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden och att du måste invänta startbesked innan du påbörjar åtgärden. Att påbörja en åtgärd utan startbesked medför en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen.

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt.

Ett attefallshus som placeras närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter kräver bygglov.

Med tillbyggnad menas åtgärder som syftar till att öka en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Det kan vara uppåt, nedåt eller åt sidan.

Bruttoarean kan något förenklat beskrivas som ytan i varje plan inklusive ytterväggarna. En tillbyggnad i ett plan med yttermåtten 3 x 5 meter som ger 15 kvadratmeter bruttoarea blir dubbelt så stor om den utförs i två plan och kan då inte utföras enligt dessa regler. Tillbyggnaden behöver inte följa detaljplanen.

Om tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt.

Tillbyggnaden ska inte uppföras närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter, annars krävs det bygglov.

Möjligheten att få inreda ytterligare en bostad gäller bara om du har ett enbostadshus eller fritidshus. Tvåbostadshus eller komplementbostadshus omfattas däremot inte av förenklingen. Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanen.

Yttre ändringar kräver fortfarande bygglov, till exempel nya dörrar eller fönster.

På en- eller tvåbostadshus, som saknar takkupor, får du bygga högst två kupor. Om bostadshuset redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Kulturhistorisk byggnad eller miljö?

Om en befintlig byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs däremot fortfarande krav på bygglov. Om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område måste komplementbyggnaden då prövas mot bestämmelserna i detaljplanen och den byggrätten som bestämts där.

Hur går det till?

Du lämnar in en anmälan med de ritningar och övriga handlingar som behövs för prövningen till kommunen. Du får börja bygga när kommunen gett ett startbesked. Vanligtvis behövs inget tekniskt samråd. När bygget är klart ska du skicka in en begäran om slutbesked till kommunen, som då beslutar om slutbesked. Ett slutbesked ges om byggherren har visat att alla krav är uppfyllda. Det är först när slutbesked är utfärdat som du får ta byggnadsverket i bruk.

Vilka handlingar behövs?

I normalfallet ska anmälan innehålla detsamma som vid en ansökan om bygglov.

Vad kostar det?

Avgift tas ut enligt taxa.

Information om avgifter och taxor

När får jag börja bygga?

Du får börja bygga när kommunen gett ett startbesked. Är den anmälan du lämnar in komplett, går handläggningen snabbare.

Hur länge gäller en anmälan?

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023