Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Enligt lag ska alla byggnader tas omhand genom underhåll och ändringar ska ske varsamt. Byggnader och miljöer med kulturhistoriska värden får inte förvanskas.

Ta därför alltid kontakt med oss om du tror att ditt hus kan vara speciellt.

Byggnadsminnesförklaring

Byggnadsminnesförklaring är det starkaste skyddet för kulturhistorisk bebyggelse och regleras enligt Kulturmiljölagen. Det är Länsstyrelsen som ger tillstånd för ändringar av sådana byggnader och miljöer. Det kan ändå innebära att du behöver söka bygglov, kontakta därför bygglovsavdelningen vid frågor.

Skydd av värdefulla kulturmiljöer

I en detaljplan har kommunen möjlighet att skydda en byggnads eller miljös specifika kulturvärden. Det finns beteckningar för olika typer av skydd.

Kulturmiljöprogram

Upplands Väsby har fantastiska miljöer som berättar om vår historia. Kulturmiljön är den miljö som människor påverkat och format genom sina verksamheter och aktiviteter under tusentals år.

Ett kulturmiljöprogram berättar om hur kommunens bebyggelse utvecklas och vilka värdefulla kulturmiljöer som finns. Kulturmiljöprogrammet ska förklara hur kommunen arbetar för att bevara, vårda och utveckla de viktiga kulturmiljöer som finns.

Plan- och bygglagen ska främja goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Att värna om kulturvärdena är en viktig del i hållbarhetsarbetet.

Kulturmiljöprogrammet berättar historien om Upplands Väsbys värdefulla kulturmiljöer och utveckling. Programmet gör det möjligt för allmänheten och för turister att få bättre kunskap om sin hembygd och vilka intressanta platser som finns att besöka i kommunen.

K-märkt

Begreppet "k-märkt" används i dagligt tal men är ingen juridisk term. Vill man veta om huset är värdefullt kan det till exempel vara

  • Utpekat i ett kulturmiljöprogram
  • Finnas med i en inventering
  • Skyddad i detaljplan
  • Skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (KML)
  • Enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver inte en byggnad vara utpekad för att vara värdefull. Varsamhets- och förvanskningskravet enligt PBL gäller alltid, inom och utom detaljplanerat område.

Vårdar du som ägare en byggnad med kulturhistoriska värden så att den bevaras för framtiden eller verkar du för att informera om en kulturmiljö kan du söka bidrag hos Länsstyrelsen.

Information om bidrag på länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Har du ett pågående ärende och har frågor om kulturmiljö kan du kontakta din handläggare via e-tjänsten nedan.

Senast uppdaterad: 3 november 2022