Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till strandområden genom allemansrätten. Den öppna landskapsbilden, natur- och kulturmiljön samt möjligheten till många olika slags aktiviteter bidrar till strändernas stora upplevelsevärden, både på landsbygden och i tätorter.

Ska bevara djur-och växtliv

Strandskyddet ska bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för en mångfald olika livsmiljöer och funktioner. Strandområden är mycket artrika och fungerar också som spridningsvägar i landskapet.

Strandskyddet gäller i hela landet

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området är tät- eller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla.

Strandskyddszonen omfattar både land och vatten

Strandskydd gäller vid de flesta kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Omfattar även det som finns under ytan

Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall kan strandskyddszonen vara utvidgad till 300 meter. Ibland kan strandskyddet vara helt upphävt genom detaljplan.

Inom det strandskyddade området är det bland annat förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnaders användningssätt
  • utföra grävningsarbeten
  • anlägga eller uppföra något som gör det svårare för allmänheten att beträda ett område (till exempel bryggor, staket, gräsmattor, förbudsskyltar, vägar, parkeringsplatser och liknande)

Det är dessutom förbjudet att utföra en åtgärd som väsentligen förändrar livsvillkoren för växter och djur.

Vill du göra en åtgärd inom strandskyddat område måste du söka dispens hos miljönämnden.

För att en dispens ska beviljas måste det finnas så kallade särskilda skäl vilka återfinns i miljöbalken 7 kap 18 c §. I samband med bygglovsärenden inom strandskyddsområden prövas dispensen separat och före bygglovet. Kontakta miljökontoret via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Länsstyrelsen ska även pröva de kommunala besluten och har möjlighet att upphäva dessa.

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Handläggning och beslut

Du får ett beslut sex till åtta veckor efter att kompletta ansökningshandlingar inkommit.

Senast uppdaterad: 14 november 2019
Bygga, bo och miljö