Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en som du redan driver är det viktigt att ta del av information och råd om vad som gäller. De kan vara så att du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan till kommunen eller andra myndigheter.

Alkohol

Om du ska ha en tillställning och vill ha alkohol till försäljning behöver du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd.

Avfall

Du får endast transportera farligt avfall yrkesmässigt om du har ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd och anmälan gäller i fem år.

Brandfarlig vara

Du behöver ansöka om ett tillstånd om du ska hantera en brandfarlig vara. För att ansöka fyller du i en blankett som du skickar in till Brandkåren Attunda.

Brandskyddsdokumentation

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de byggs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation.

Buller

Buller definieras som icke önskvärt ljud. Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem. En god ljudmiljö är viktig för hälsan och livskvaliteten.

Bygglov

Här kan du läsa om de olika stegen och vad du som bygglovssökande bör tänka på för att underlätta handläggningen.

Cisterner

Om du planerar att installera en cistern ska du informera miljökontoret om installationen senast 5 veckor i förväg.

Djurhållning och lantbruk

Om du vill ha jordbruksdjur, orm eller pälsdjursuppfödning inom områden som har en detaljplan, måste du ha tillstånd.

Folköl, tobak, e-cigaretter

Vid försäljning av folköl och tobak ska du göra en anmälan till kommunen. Anmälan gör du senast när försäljningen påbörjas.

Förskola

Om du vill starta eller utöka en fristående skola, förskola eller fritidshem ska du söka om tillstånd. Det är samma krav på fristående och kommunala skolor.

Hygienlokaler

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av sin miljön. Det är miljönämnden som ansvarar för tillsynen a...

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns exempelvis i luftkonditionering, värmepumpar samt i kyl- och frysanläggningar.

Livsmedel

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du registrera den hos miljökontoret. Det gäller även om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet.

Lotteritillstånd

Om du driver en ideell förening kan du ansöka om tillstånd för att sälja lotter. Du får ett beslut inom åtta arbetsdagar.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet innefattar i stort sett all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Receptfria läkemedel

Vid försäljning av nikotinläkemedel ska du göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Sanering och rengöring

Blästring, pcb, sanering

Serveringstillstånd

Om du ska ha en tillställning och vill ha alkohol till försäljning behöver du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd.

Skadedjur

Skadedjur kan skapa olägenheter för människan. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bekämpa dessa.

Skola, utbildning

Om du vill starta eller utöka en fristående skola, förskola eller fritidshem ska du söka om tillstånd. Det är samma krav på fristående och kommunala skolor.

Tobak

Försäljning av tobak ska anmälas till kommunen. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Ventilationskontroll

Inomhusluften innehåller hundratals olika partiklar. Det kan till exempel vara kemiska ämnen från inrednings- och byggnadsmaterial, pollen, damm eller mögel.