Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är ansvariga för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tar fram riktlinjer samt följer upp hälso- och sjukvården i kommunen kontinuerligt. Detta sker genom såväl planerad som oplanerad uppföljning.

MAS agerar som sakkunnig inom hälso- och sjukvårdsfrågor på socialomsorgskontoret, ansvarar för omvärldsbevakning inom hälso- och sjukvård och som stöd till verksamheter. Resultaten från MAS uppföljningar, förbättringsarbeten och patientsäkerhetsberättelser från de verksamheter MAS ansvarar för sammanställs årligen i en patientsäkerhetsberättelse som presenteras för ansvariga nämnder. 

Ett urval av vad MAS gör:

  • Avvikelsestatistik som gäller hälso- och sjukvård.
  • Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering på alla kommunala boenden tillsammans med Apoteket.
  • Granskning av delegeringsbeslut.
  • Hygienronder tillsammans med Vårdhygien Stockholm.
  • Samverkan med läkarorganisationer inom SÄBO, vårdcentraler, akutsjukhus samt andra aktörer inom Region Stockholm.
  • Verksamhetsbesök och uppföljningar.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) kompletterar kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i arbetet som är särskilt riktat mot rehabiliteringsinsatser.

Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas riktlinjer så att du får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet.

Anmälningsplikt

Om någon i samband med vård och behandling inom socialtjänstens hälso- och sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk, att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska medicinskt ansvarig sjuksköterska anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg. Om det gäller rehabiliteringsområdet kan även medicinskt ansvarig för rehabilitering anmäla till Inspektionen för vård och omsorg.

Kontakta medicinskt ansvariga

Du kontaktar både medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 18 april 2024