Förordningar, föreskrifter och vägledning

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. I Upplands Väsby består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen.

Avfallsföreskrifterna

Här beskrivs hur avfall ska hanteras och tas om hand i Upplands Väsby. Till avfallsföreskrifterna hör också tillämpningsanvisningar. De innehåller förtydliganden, kompletteringar och kommentarer till föreskrifterna.

Avfallsföreskrifter 2024 Pdf, 1 MB.

Avfallsplanen

Avfallsplanen är gemensam med de andra SÖRAB-kommunerna. En ny avfallsplan gäller från år 2021 till år 2032.

Information om avfallsplanen på SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Information om avfallsplanen på kommunens webbplats

Avfallshandboken

Avfallshandboken är relevant för dig som ska planera och utforma ytor för avfallshantering. Här kan du hitta vilka krav och riktlinjer som gäller i kommunen inklusive tips och råd för att bidra till en så god avfallshantering som möjligt. För dig som är ny eller nyfiken på avfallshantering finns även en introduktion i såväl lagar och ansvar som i olika typer av insamlingssystem.

Avfallshandboken Länk till annan webbplats.

Från och med år 2024 är det kommunens upphandlade entreprenör/er som kommer hämta förpackningsavfallet.

Läs mer om den nya förordningen för förpackningsinsamling

Information hos Avfall Sverige om förpackningsinsamling Länk till annan webbplats.

Dispens från ordinarie sophämtning

Som fastighetsägare har du rätt att ansöka om undantag från bestämmelserna i kommunens renhållningsordning, dispens. Du som inte kommer att använda din bostad under en längre tid kan ansöka om att göra ett uppehåll i dina hämtningar.

Du kan också ansöka om att få avfallet hämtad med längre intervall mellan hämtningarna.

Avfallsdispans kan du få för hämtningar av rest-och matavfall, latrin- och slamtömning. Du måste ansöka hos bygg- och miljönämnden.

Alla dispenser är personliga och upphör att gälla vid ägarbyte eller om förutsättningarna ändras. Uppehåll beviljas i regel för max 1 år i taget.

Handläggning av avfallsdispenser

När du har skickat in din ansökan kommer den att registreras och diarieföras. Efter det tilldelas den en handläggare som granskar den. Behövs det kompletteringar i din ansökan hör vi av oss till dig.

När handläggningen är färdig, fattar bygg- och miljönämnden beslut i ärendet. När beslutet är fattat meddelar vi dig. För handläggningen av avfallsdispenser tas en fast avgift ut enligt gällande taxa.

Vid frågor kontaktar du Miljöavdelningen via Väsby Direkt.

Kontaktuppgifter Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 7 maj 2024