Brandskyddsdokumentation

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de byggs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation. En dokumentation innebär att man samlar information om brandskyddet på en plats.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska du som ägare och nyttjanderättshavare hålla och bekosta ett tillräckligt brandskydd. För att uppfylla detta krav bör ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. I det arbetet ingår att brandskyddet dokumenteras.

Vad innebär en dokumentation?

En dokumentation innebär att man samlar information om sitt brandskydd på en plats, exempelvis i en pärm eller i ett datorbaserat dokument. Dokumentationens innehåll, omfattning och efterlevnad kommer att kontrolleras vid tillsyn.

När ska man upprätta dokumentationen?

Brandskyddsdokumentationen upprättas alltid vid nybyggnation och vid sådana ändringar av verksamheten eller byggnaden som påverkar brandskyddet. Undantaget är komplementbyggnader under 15 kvadratmeter.

Vad ska dokumentationen innehålla?

Vad dokumentationen ska innehålla framgår av Boverkets byggregler.

Information om brandskyddsdokumentation på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 november 2019