Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns exempelvis i luftkonditionering, värmepumpar samt i kyl- och frysanläggningar. Här kan du hitta information om vilka regler som gäller och hur du rapporterar.

Dessa regler gäller för dig som är ägare av ett aggregat:

 • Se till så att kontrollpliktiga aggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad entreprenör hos ett kylserviceföretag.
 • Rapportera till bygg- och miljökontoret angående ditt köldmedieinnehav om din anläggning någon gång under året innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
 • Se till att rapporten kommer in i tid (mellan 1 januari och 31 mars året efter det år rapporten gäller).
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former av en certifierad kylteknik. Om alla aggregat på anläggningen skrotas ska du underteckna ett skrotningsintyg som skickas till bygg- och miljökontoret. Om bara enskilda aggregat i en anläggning skrotas redovisas det i årsrapporten för det år då skrotningen ägde rum.
 • Informera bygg- och miljökontoret minst sex veckor i förväg om du planerar att installera eller konvertera aggregat där innehållet av köldmedier är 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.
 • Om du låter installera ett aggregat som inte är hermetiskt slutet ska en installationskontroll utföras av en certifierad kylservicetekniker i samband med installationen.
 • Informera bygg- och miljökontoret skriftligt ifall anläggningen får en ny ägare.

Syftet med reglerna är att förhindra utsläpp av fluorerade ämnen som fungerar som kraftfulla växthusgaser.

Att inte utföra de kontroller som krävs, att inte rapportera före den 31 mars, underlåta att informera om ny installation eller konvertering (där innehållet av köldmedier är 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer) samt anlita obehörig tekniker medför att man får betala en miljösanktionsavgift samt en extra tillsynsavgift.

Anlita certifierade servicetekniker

Det är viktigt att du alltid anlitar behöriga kylservicetekniker. Det gäller vid service av aggregat, vid den lagstadgade läckagekontrollen och vid andra ingrepp i köldmediesystemet på din anläggning. Om du behöver ett installationsintyg ska det också tas fram av en certifierad tekniker. För dig är det en trygghet att de här företagen är väl insatta i krav och rutiner, till exempel gällande innehållet i köldmedierapporten.

Sök här, om du inte redan har anlitat en certifierad kylentreprenör Länk till annan webbplats.

Numera bygger reglerna för vad som ska göras på mängden koldioxidekvivalenter. (Tidigare gällde kilo köldmedia.)

 • Läckagekontroll av aggregatet ska göras för alla platsbyggda aggregat och enhetsaggregat med köldmedier som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) och mer. För de flesta aggregat får det gå högst ett år (365 dagar) mellan två periodiska kontroller. För aggregat från 50 ton CO2e får det gå högst 180 dagar och för aggregat från 500 ton CO2e högst 90 dagar mellan två på varandra följande kontroller.
 • Om din anläggning innehåller aggregat vars totala köldmediemängd tillsammans motsvarar 14 ton CO2e eller mer ska en årsrapport lämnas in till miljöavdelningen under perioden 1 januari till senast den 31 mars året efter det år som rapporten avser. Bara kontrollpliktiga aggregat (över 5 ton CO2e) ingår i beräkningen av den totala köldmediemängden.
 • Du ska informera miljöavdelningen skriftligt minst sex veckor innan installation eller konvertering utförs om du låter installera ett aggregat vars innehåll av köldmedier motsvarar 14 ton CO2e eller mer. Det kallas att skicka en underrättelse.

Den årliga rapporten till bygg-och miljökontoret ska innehålla följande uppgifter:

 • operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer,
 • fastighetsbeteckning,
 • anläggningens adress (både anläggningens fysiska plats och utdelningsadress, om de är olika),
 • kontaktuppgifter, med fakturaadress,
 • namn och certifikatnummer på teknisk personal,
 • datum för läckagekontroll av aggregat,
 • anlitad certifierad kylentreprenör,
 • mängd och typ av köldmedier som är installerat,
 • mängd köldmedier som fyllts på vid service och underhåll,
 • omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

Årsrapporten ska undertecknas av en representant för den som ansvarar för aggregaten.

Årsrapporterna ska skickas till bygg- och miljökontoret i Upplands Väsby kommun

Postadress:

Bygg- och miljökontoret

Upplands Väsby kommun

194 80 Upplands Väsby

Eller via Väsby direkt

Underrättelser om ny anläggning, skrotningsintyg och annan dokumentation ska skickas till samma adress.

 • De kompletta reglerna om köldmedier finns i:
  • EU-förordning (EU) nr. 517/2014 om fluorerande växthusgaser
  • Förordningen (2016:1128) om fluorerande växthusgaser
  • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
  Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen står bakom en webbplats med information som du kan ha nytta av: Alltomfgas.se Länk till annan webbplats.
 • Kontakta annars ditt kylserviceföretag eller bygg- och miljökontoret i Upplands Väsby om du har frågor gällande reglerna.
Senast uppdaterad: 12 oktober 2021