Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet innefattar i stort sett all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att få driva en miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd eller anmälan.

Om du ska söka tillstånd eller göra en anmälan beror till viss del på vilken mängd din verksamhet producerar. I Miljöprövningsförordningen kan du se vad som gäller för din verksamhet.

Sök tillstånd eller gör en anmälan

Ska du söka tillstånd vänder du dig till Länsstyrelsen. Ska du göra en anmälan kan du göra det här via e-tjänst eller genom att skicka in en blankett till kommunen. Tänk på att anmäla i god tid innan verksamheten startar.

Med miljöfarlig verksamhet kan till exempel menas:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnad eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan vara dåligt för människors hälsa eller för miljön.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan vara dåligt för omgivningen på grund av buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning.
  • Tillfälliga störningar som till exempel mobila anläggningar kan också omfattas av begreppet.

Egenkontroll innebär bland annat att du som företagare ska kunna redovisa och redogöra för:

  • driftkontroll
  • förteckning över kemikalier
  • hantering av farligt avfall
  • i vissa fall mätningar av utsläppt luft och vatten med mera.

Du är skyldig att skaffa dig den kunskap som krävs för att skydda omgivningen från din miljöfarliga verksamhet.

Det är bygg- och miljökontoret som utövar tillsyn över din miljöfarliga verksamhet. Detta sker enligt miljöbalken. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövning och tillsyn.

Senast uppdaterad: 6 juli 2020