Detaljplaner, pågående

Fysisk planering behandlar användande av mark, vatten och den byggda miljön, arbetsplatser, bostäder, grönområden och infrastruktur med mera, utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

De olika planerna arbetas fram av kontoret för samhällsbyggnad i samarbete med kommunens övriga kontor samt fastighetsägare och andra berörda intressenter och myndigheter.

På Väsbykartan kan du se de pågående detaljplanerna i Upplands Väsby kommun.

Arbete pågår med att tillgänglighetsanpassa handlingarna i nedanstående detaljplaner

Utefter Frestavägen ner mot Norrortsleden planerar vi för ett nytt område för verksamheter på fastigheterna Borgby 1:2 och Borgby 1:5. Det är den tidigare ha...

Kontoret för samhällsbyggnad har den 25 mars 2020 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan och att genomföra en markanvisningstävling för Fyrklövern norr...

Kontoret för samhällsbyggnad har den 23 april 2019 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för norra Nordanvägen (tidigare Winnanssons handelsträdgård) i...

Detaljplanearbetet är vilande. Innan planarbetet kan fortsätta måste en dialog tas med Försvarsmakten och länsstyrelsen.

Kontoret för samhällsbyggnad har i uppdrag att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola.

Kommunens miljö- och planutskott gav i juni 2019 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upphäva de gamla detaljplanerna för de fastigheter där respektive...

Kontoret för samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till detaljplan för Bredden, tidigare Infracity. Planområdet ligger i de södra delarna av Upplands...

Kontoret för samhällsbyggnad har i mars 2019 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området Optimus (Vilunda 6:42 m fl). Miljö och planutskottet bes...

Kommunens projekt att renovera äldre detaljplaner i den form projektet urprunglingen hade har avslutats. De fem detaljplaneuppdrag som kontoret börjat arbeta...

Under hösten 2015 togs en förstudie fram som tittade på befintliga förutsättningarna vad gäller fastigheten Övra Runby 4:2, Runby torg.

Projektet är för närvarande pausat. Kommunstyrelsen beslutade 2007-05-07, § 95 att på uppdrag åt dåvarande plan- och miljöutskottet upprätta och hantera fö...

Miljö- och planutskottet beslutade om granskning av detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde den 1 december 2021. Granskningen pågår mellan 6 dece...

Miljö- och planutskottet beslutade den 11 mars 2020 att ge kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för området Norra Frest...

Miljö- och planutskottet beslutade den 16 juni 2021 att ge kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Grimsta...

Kontoret för samhällsbyggnad har i juni 2021 fått i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Vilunda 28:12 inom Sigma...