Detaljplaner, pågående

Fysisk planering behandlar användande av mark, vatten och den byggda miljön, arbetsplatser, bostäder, grönområden och infrastruktur med mera, utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

De olika planerna arbetas fram av kontoret för samhällsbyggnad i samarbete med kommunens övriga kontor samt fastighetsägare och andra berörda intressenter och myndigheter.

På Väsbykartan kan du se de pågående detaljplanerna i Upplands Väsby kommun.

Arbete pågår med att tillgänglighetsanpassa handlingarna i nedanstående detaljplaner

Utefter Frestavägen ner mot Norrortsleden planerar vi för ett nytt område för verksamheter på fastigheterna Borgby 1:2 och Borgby 1:5 med flera. Det är den t...

Detaljplanen är på granskning. Inom området Fyrklövern norr om Mälarvägen, i centrala delarna av Väsby, pågår ett planarbete för att möjliggöra nya bostäder...

Inom området för det som tidigare var Winnanssons handelsträdgård i Bollstanäs pågår planarbete för ett nytt bostadsområde.

Detaljplanearbetet är vilande. Innan planarbetet kan fortsätta måste en dialog tas med Försvarsmakten och länsstyrelsen.

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande. Planområdet ligger i de södra delarna av Upplands Väsby, intill E4:an. Samråd gällande detaljplanen pågick mel...

Inom området Optimus (Vilunda 6:42 m fl) pågår planarbete för att möjliggöra nya bostäder, kontor, centrumverksamhet och en förskola.

Kommunens projekt att renovera äldre detaljplaner i den form projektet urprunglingen hade har avslutats. De fem detaljplaneuppdrag som kontoret börjat arbeta...

Under hösten 2015 togs en förstudie fram som tittade på befintliga förutsättningarna vad gäller fastigheten Övra Runby 4:2, Runby torg.

Inom Östra Runby och Väsby stationsområdet pågår ett planarbete för att möjliggöra bostäder, service, handel och kontor. Planförslaget visar hur Runby kan by...

Mellan Ekebyvägen och Vallentunavägen pågår ett planarbete för nya bostäder på fastigheterna Ekeby 35:1 och Ekeby 35:2.

Inom fastigheten Grimsta 5:15 pågår ett planarbete. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett nytt enbostadshus genom avstyckning av fastigheten.

Inom området Sigma (Vilunda 28:12) pågår planarbete för ett bostadshus med en förskola i bottenvåningen.

Inom fastigheterna Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1 i Njursta arbetsområde söder om Mälarvägen pågår ett planarbete för ett nytt bostadsområde.

Syftet med ändringen är att anpassa detaljplan för Norra Ekebo utifrån Länsstyrelsens skyfallskartering för att möjliggöra ett genomförande.

Inom fastigheten Vilunda 1:320 och del av fastigheten Vilunda 1:548 pågår ett planarbete för ett nytt flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen.

I området Västra Eds Allé har ett detaljplanearbete nu startat för att undersöka lämpligheten att möjliggöra för skola och idrott där. Målet är att en ny sko...