Tak och fasad

När tak och fasader tvättas får man ett vatten som kan vara förorenat. Föroreningarna kommer från gammal färg, tvättkemikalier och luftföroreningar som under lång tid samlats på byggnaden. Det finns en anmälningsplikt för blästringsarbete för ytor större än 500 kvm. Högtryckstvätt som används för att ta bort exempelvis färg räknas som blästring.

Färgflagor som släpper vid tak- och fasadtvätt kan bestå av miljöfarliga ämnen från plastfärger. Äldre byggnader kan vara målade med färger med metallpigment som exempelvis bly.

Vattnet från fasadtvätten rinner ned i dagvattenbrunnar och vidare till närmaste sjö eller vattendrag. Ibland leds vattnet till avloppsreningsverk som inte klarar att rena alla de miljöfarliga ämnen som kan följa med tvättvattnet. Därför är det viktigt att minska utsläpp av föroreningar från tvättvatten.

Anmälningsplikt för blästring

När en yta större än 500 kvm ska blästras ska en anmälan skickas till bygg- och miljökontoret innan arbetet startas. Tillsynsavgift tas ut enligt taxa som Upplands Väsbys kommunfullmäktige beslutat om.

Du som entreprenör ska känna till om det material som ska blästras bort består av miljöfarliga ämnen. Exempel på miljöfarliga ämnen är bly, kadmium, krom, arsenik, tenn och PCB. Du ska också veta om blästermedlet som används kan ha miljöfarliga ämnen.

Viktigt att tänka på vid blästring

  • Använd inte tvättkemikalier som är märkta som miljöfarliga (död fisk).
  • Skydda känsliga ytor så som lekplatser
  • Anpassa arbetstider och informera närboende om arbetet kan orsaka störning
  • Blästersand, färgflagor och damm ska samlas upp.
  • Vid blästring med vatten ska vattnet renas innan det släpps till en dagvattenbrunn.
  • Om det inte är möjligt att rena vattnet ska det samlas upp och skickas för deponering.
Senast uppdaterad: 31 augusti 2023