Cisterner

Om du planerar att installera en cistern ska du informera miljökontoret om installationen senast 5 veckor i förväg. Denna informationsplikt gäller för installation av cisterner som innehåller eldningsolja, diesel eller spillolja och som har en volym på mellan 1-10 kubikmeter. Inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser för lagring av mer än 250 liter brandfarlig vara.

Du är som ägare till en cistern är skyldig att känna till vad som gäller i fråga om hantering och lagring av brandfarliga vätskor. För cisterner som är större än 10 kubikmeter är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarig. För handläggning av installation av cistern tar miljökontoret ut en avgift. Om miljökontoret inte informeras om en installation av en cistern kan dess ägare bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Cisterner ska kontrolleras efter tillverkning, vid installation och vid förändringar, exempelvis efter en reparation. För att undvika skador på miljön på grund av läckage ska alla cisterner som rymmer 1-10 m³ besiktigas med jämna intervall.

Cisterner och vattenskyddsområde

Utanför vattenskyddsområde är kontrollintervallet för cisterner generellt 12 år för korrosionsskyddade cisterner samt 6 år för cisterner som saknar korrosionsskydd. Inom vattenskyddsområde är kontrollintervallet för cisterner med sekundärt skydd 12 år för korrosionsskyddade cisterner samt 6 år för cisterner som saknar korrosionsskydd. För cisterner som saknar sekundärt skydd är kontrollintervallet 6 år för korrosionsskyddade cisterner samt 3 år för cisterner som saknar korrosionsskydd.

Information om vattenskyddsområde

En besiktningsfirma ska utföra besiktningen

Besiktningen av cisternen ska utföras av en för ändamålet ackrediterad besiktningsfirma. Besiktningsfirmor som är ackrediterade hittar du på Swedacs webbplats. Besiktningsprotokollet ska på begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Hitta ackrediterade besiktningsfirmor på Swedacs webbplatslänk till annan webbplats

Varför besiktning?

  • Cisterner blir med tiden utsatta för en mängd angrepp. Stålcisterner kan rosta
  • Plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller bensin eller spricka som ett resultat av sättningar i marken.
  • Många cisterner är gamla och börjar rosta inifrån. Detta kan endast upptäckas vid en besiktning.
  • Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka och om ett större läckage skulle ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Utsläpp från läckande cisterner av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och vattentäkter för lång tid framöver.

När en cistern tas ur bruk ska en anmälan göras till miljökontoret. De krav som ställs när en cistern tas ur bruk är att den ska tömmas och rengöras samt, om det är möjligt, plockas bort. Påfyllningsanslutningen ska tas bort så att påfyllning inte kan ske av misstag i framtiden. Tömning och rengöring av cisterner utförs av ackrediterade besiktningsfirmor.

Så arbetar vi

Din avanmälan bekräftas via e-post. När du avanmält din cistern tas den bort ur myndighetens register. Vi kan komma att kontakta den som har tömt och rengjort cisternen.

Cisterner som inte tagits ur bruk ska besiktigas regelbundet av certifierat företag.

Handläggning och beslut

Du får ett beslut inom högst 19 arbetsdagar. Eventuell överklagan ska vara inkommen inom 15 arbetsdagar.

Senast uppdaterad: 13 september 2019