Regler för växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter mot skadedjur och svampangrepp eller mot konkurrerande växter. Ett växtskyddsmedel ska vara godkänt av kemikalieinspektionen för att få användas.

Om bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Bekämpningsmedlens egenskaper innebär att själva användandet i sig kan orsaka skada människors hälsa eller miljön. Därför är det viktigt att ett bekämpningsmedel är godkänt och används på rätt sätt.

Detta gäller för växtskyddsmedel

Innan du bestämmer dig för att använda kemiska medel ska du först undersöka om det finns andra alternativ. I första hand ska förebyggande åtgärder eller mekaniska bekämpningsmetoder användas. Om kemisk bekämpning är nödvändigt ska du kunna redovisa för vilka metoder du provat eller övervägt och varför du valt bort dessa.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer information och vägledning kring de regler som gäller för växtskyddsmedel.

Information om växtskyddsmedel på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du får endast använda växtskyddsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen. Det ska även finnas instruktioner om hur du ska använda medlet och vilka försiktighetsåtgärder som du ska följa när du hanterar det. Du är skyldig att följa instruktionerna och använda den miljö- och hälsomässigt bästa spridningstekniken.

 

I kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns uppgifter om biocidprodukter och växtskyddsmedel som är godkända i Sverige.

Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats.

Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • Ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete.
 • Skolgårdar eller gårdar till förskolor och lekplatser.
 • Parker eller trädgårdar eller andra områden för rekreation.
 • Koloniträdgårdar eller i växthus som inte används yrkesmässigt.
 • Tomtmark för bostadshus eller på krukväxter.
 • Växter inomhus förutom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Undantag från förbudet finns för växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. På kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om vilka ämnen som är undantagna.

 

Kemikalieinspektionen om undantag från förbud Länk till annan webbplats.

Möjlighet att ansöka om dispens

Bygg- och miljönämnden kan i vissa undantagsfall där det anses särskilt angeläget att hindra spridning och etablering av invasiva arter bevilja dispens från det generella förbudet mot användning av växtskyddsmedel.

För att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du ansöka om tillstånd eller lämna in en anmälan. Inom olika områden gäller olika regler.

 

Tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Du behöver ett tillstånd från bygg- och miljönämnden för att få använda växtskyddsmedel inom något av dessa områden:

 • Idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Planerings- och anläggningsarbeten.
 • Vägområden, både grusade och andra genomsläppliga ytor.
 • Ytor av asfalt, betong eller andra hårda ytor.
 • Vattenskyddsområden.

Anmälningsplikt för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Anmälningsplikt gäller för yrkesmässig användning inom följande områden:

 • Vägområden, till exempel för att förhindra etablering eller spridning av invasiva arter.
 • Banvallar.
 • Vissa områden större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får vistas.

Den anmälningspliktiga verksamhetens får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan gjorts om inte bygg- och miljönämnden bestämmer något annat.

Ladda ned och skriv ut blanketter i Självservice Länk till annan webbplats.

Den 1 oktober 2021 blev det förbjudet att använda växtskyddsmedel i vissa områden, som skolgårdar, parker och privatträdgårdar. En del växtskyddsmedel är undantagna från förbudet eftersom de bedöms ha en begränsad risk för människors hälsa samt miljön.

 

Jordbruksverkets lista över växtskyddsmedel med begränsad risk Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens webbsida för privatpersoner om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Kravet på anmälan gäller inte användning av växtskyddsmedel på åkermark. Undantag finns också för punktbehandling. Med punktbehandling avses en behandling i taget av blad, stam, stubbe eller ett rotsystem genom pensling eller annan liknande metod.

Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark) ska sätta upp anslag en vecka före spridningen. Anslaget ska innehålla uppgifter om var, när och hur bekämpningen utförs. Det ska också finnas information om bekämpningsmedlets namn samt kontaktuppgifter till den som utför bekämpningen. Anslagen ska tas bort tidigast en månad efter spridningen.

 

Golfgreener räknas inte som plats där allmänheten får färdas fritt. Spelarna ska dock informeras på lämpligt sätt när kemiska bekämpningsmedel använts samt vilka försiktighetsåtgärder de bör vidta.

Om du överväger att använda kemiska bekämpningsmedel för att bekämpa invasiva arter så ska du först göra en bedömning om det går att använda andra metoder eller medel. Om flera växtskyddsmedel eller metoder finns tillgängliga för samma användningsområde och syfte finns det en skyldighet att välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa och miljön. På Naturvårdsverkets webbsida finns en metodkatalog som hjälper dig att välja metod för bekämpning av invasiva arter.

 

Metodkatalog för bekämpning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

 

Tänk på att invasiva arter kan spridas mycket lätt om de bekämpas på ett felaktigt sätt eller med en olämplig metod. Kontakta din återvinningscentral innan bekämpningen påbörjas för att ta reda på var och hur du kan göra dig av med avfallet.

 

Läs mer i Naturvårdsverkets vägledning för säker avfallshantering för att förhindra spridning av invasiva arter.

 

Säker avfallshantering för att undvika spridning av invasiva växter Länk till annan webbplats.

Särskilda regler råder vid spridning av bekämpningsmedel vid vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden råder särskilda regler för användning av växtskyddsmedel. Användningen kan regleras både genom vattenskyddsföreskrifter för ett enskilt vattenskyddsområde och genom den generella tillståndsplikten som gäller för alla vattenskyddsområden.

Ladda ned och skriv ut blanketter i Självservice Länk till annan webbplats.

När du skickar in en ansökan eller anmälan till oss granskar vi denna och när handläggningen är klar så får du ett beslut från oss. Normal handläggningstid för en tillståndsansökan är ca 6-8 veckor från den dag då din ansökan är komplett. För en åtgärd som omfattas av anmälningsplikt är handläggningstiden något kortare, cirka 4 veckor.

 

För den nedlagda handläggningstiden tar vi ut en avgift enligt gällande taxa.

 

Information om taxa inom miljöbalkens område Länk till annan webbplats.

Om du använder bekämpningsmedel utan att ha anmält, eller fått tillstånd/dispens, kan det leda till att du får betala en miljösanktionsavgift eller att du blir åtalsanmäld. Miljösanktionsavgifter betalas till staten och ska tas ut även om överträdelsen har skett oavsiktligt eller av oaktsamhet.

 

Vi tar betalt för handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift, se aktuell avgift i bygg- och miljönämndens taxa inom miljöbalkens område.

 

Bygg- och miljönämndens taxa inom miljöbalkens område Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024