Regler för biocidprodukter

Biocidprodukter är de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns många olika typer av produkter. Hit hör till exempel medel för desinfektion, träskydd, båtbottenfärger och bekämpningsmedel mot myggor, råttor och myror.

Om bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Bekämpningsmedlens egenskaper innebär att själva användandet i sig kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Därför är det viktigt att ett bekämpningsmedel är godkänt och används på rätt sätt.

Detta gäller för biocidprodukter

När du som privatperson eller yrkesmässig användare planerar att använda biocider för att bekämpa skadedjur på allmän plats måste du underrätta miljöenheten. Detta gäller både inomhus och utomhus. Tänk också på att välja den metod och det medel som är minst skadligt för människors hälsa och miljön.

Du får endast använda biocider som är godkända av Kemikalieinspektionen. Alla godkända medel ska ha en fyrsiffrig kod på förpackningen. Det ska även finnas instruktioner om hur du ska använda medlet och vilka försiktighetsåtgärder som du ska följa när du hanterar det. Du är skyldig att följa instruktionerna och använda den miljö- och hälsomässigt bästa spridningstekniken.

 

I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns uppgifter om biocidprodukter och växtskyddsmedel som är godkända i Sverige.

 

Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats.

Innan du använder biocider måste du överväga att använda andra metoder för bekämpningen. I första hand ska bekämpningsmetoder som inte är kemiska användas. Om kemisk bekämpning är nödvändig ska du kunna redovisa för vilka metoder du provat eller övervägt och varför du valt bort dessa.

 

Vid kemisk bekämpning måste du vidta de försiktighetsåtgärder som behövs på platsen för att skydda människors hälsa och miljön. Utplacering av biocider mot råttor måste till exempel göras på ett sådant sätt att barn, husdjur, fåglar eller vilda djur inte kan komma åt dem. När du inte använder medlet måste du förvara det på ett säkert sätt för att skydda människors hälsa och miljön. Tänk på att rester av bekämpningsmedel eller gamla bekämpningsmedel som inte ska användas ska hanteras som farligt avfall.

Om du använder biocider på platser dit allmänheten har tillträde så måste du på platsen sätta upp information om det i samband med spridningen. Informationen ska vara väl synlig och tillgänglig under hela användningsperioden. Vilka uppgifter som informationen ska innehålla kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets webbplats.

 

Information om vilka uppgifter som informationen på platsen ska innehålla på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Den som sprider biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska skriftligen underrätta bygg- och miljökontoret. Det ska göras senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter.

 

Informationen ska vara skriftlig och innehålla:

  • kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt till den för vars räkning spridningen sker.
  • syftet med bekämpningen.
  • biocidproduktens namn och registreringsnummer.
  • mängden biocidprodukt som använts eller som beräknas användas vid spridningen.
  • tidpunkt eller beräknad tidsperiod.
  • plats för spridningen.
  • vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

Skicka informationen till:

Bygg- och miljökontoret, miljöenheten

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby

 

Du kan också skicka informationen med e-post.

Kontakta Väsby Direkt Länk till annan webbplats.

Bygg- och miljökontoret granskar alla inkommande underrättelser om spridning av biocidprodukter på allmän plats. Om vi bedömer att det finns ett behov av att utföra tillsyn på biocidanvändningen tar vi ut en avgift för tillsynen enligt gällande taxa.

 

Mer information om taxa inom miljöbalkens område Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024