Regler för växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter mot skadedjur och svampangrepp eller mot konkurrerande växter. Ett växtskyddsmedel vara godkänt av kemikalieinspektionen för att få användas.

Om bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Bekämpningsmedlens egenskaper innebär att själva användandet i sig kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedlen är godkända och används på rätt sätt.

Detta gäller för växtskyddsmedel

Innan du bestämmer dig för att använda kemiska medel ska du först utreda om det finns andra alternativ. I första hand ska förebyggande åtgärder eller mekaniska bekämpningsmetoder användas

Vid användning av kemiska bekämpningsmedel måste du vara säker på att det inte innebär någon risk för hälsa eller miljön.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer information och vägledning kring de regler som gäller för växtskyddsmedel.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

På Kemikalieinspektionens webbplats finns ett register över tillåtna produkter.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete.
 • skolgårdar eller gårdar till förskolor och lekplatser.
 • parker eller trädgårdar eller andra områden för rekreation.
 • koloniträdgårdar eller i växthus som inte används yrkesmässigt.
 • tomtmark för bostadshus eller på krukväxter.
 • växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Undantag från förbudet finns för växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Läs mer på kemikalieinspektionens webbplats om vilka ämnen som är undantagna:

Kemikalieinspektionen om undantag från förbud Länk till annan webbplats.

Möjlighet att ansöka om dispens

Kommunen kan i vissa undantagsfall där det anses särskilt angeläget att hindra spridning och etablering av invasiva arter bevilja dispens från det generella förbudet mot användning av växtskyddsmedel.

Du behöver i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd för att använda bekämpningsmedel. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

Naturvårdsverket om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Tillstånd för yrkesmässig användning

Du behöver ett tillstånd från bygg- och miljökontoret för att få använda växtskyddsmedel inom något av dessa områden:

 • idrotts- och fritidsanläggningar.
 • planerings- och anläggningsarbeten.
 • Vägområden, grusade och andra genomsläppliga ytor.
 • ytor av asfalt, betong eller andra hårda ytor.
 • vattenskyddsområden.

Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen till bygg- och miljökontoret senast fyra veckor innan spridning.

Anmälan för yrkesmässig användning

Om du ska använda växtskyddsmedel inom något av nedanstående områden ska du skicka in en anmälan till bygg- och miljökontoret:

 • vägområden, t.e.x. för att förhindra etablering eller spridning av invasiva arter
 • banvallar
 • vissa områden större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får vistas.

Den 1 oktober 2021 blev det förbjudet att använda växtskyddsmedel i vissa områden, som skolgårdar, parker och privatträdgårdar. En del växtskyddsmedel är undantagna från förbudet eftersom de bedöms ha en begränsad risk för människors hälsa samt miljön. Här kan du som privatperson läsa mer om privatpersoners användning av växtskyddsmedel.

Jordbruksverkets lista över växtskyddsmedel med begränsad risk Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens webbsida för privatpersoner om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Kravet på anmälan gäller inte användning av växtskyddsmedel på åkermark. Undantag finns också för punktbehandling. Med punktbehandling avses en behandling i taget av blad, stam, stubbe eller ett rotsystem genom pensling eller annan liknande metod.

Om du använder växtskyddsmedel där allmänheten får röra sig fritt ska du informera om spridningen på väl synliga anslag. Det ska du göra innan spridningen sker.

Om du överväger att använda bekämpningsmedel/växtskyddsmedel för att bekämpa invasiva arter så ska du först göra en bedömning om det går att använda andra metoder eller medel. Om flera växtskyddsmedel eller metoder finns tillgängliga för samma användningsområde och syfte, så finns det en skyldighet att välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa och miljön. På naturvårdsverkets webbsida finns en metodkatalog som hjälp att välja metod för bekämpning av invasiva arter.

Metodkatalog för bekämpning Länk till annan webbplats.

Tänk på att invasiva arter kan spridas mycket lätt om de hanteras fel vid bekämpningen. Kontakta din återvinningscentral innan bekämpningen påbörjas för att ta reda på var och hur du kan göra dig av med avfallet.

Läs mer i Naturvårdsverkets vägledning för säker avfallshantering för att förhindra spridning av invasiva arter.

Säker avfallshantering för att undvika spridning av invasiva växter Länk till annan webbplats.

Särskilda regler vid spridning av bekämpningsmedel vid vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden råder särskilda regler för användning av växtskyddsmedel. Användningen kan regleras både genom vattenskyddsföreskrifter för ett enskilt vattenskyddsområde och genom den generella tillståndsplikten som gäller för alla vattenskyddsområden.

Senast uppdaterad: 15 maj 2023