Regler för att använda biocidprodukter

Biocidprodukter är de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns många olika typer av produkter. Hit hör till exempel medel för desinfektion, träskydd, båtbottenfärger och bekämpningsmedel mot myggor, råttor och myror.

Om bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Bekämpningsmedlens egenskaper innebär att själva användandet i sig kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedlen är godkända och används på rätt sätt.

Detta gäller för biocidprodukter

När du som privatperson eller yrkesmässig användare planerar att använda biocider för att bekämpa skadedjur på allmän plats måste du underrätta kommunen. Detta gäller både inomhus och utomhus. Tänk också på att välja den metod och det medel som är minst skadlig för människors hälsa och för miljön.

Du får endast använda biocider som är godkända av Kemikalieinspektionen. Alla godkända medel ska ha en fyrsiffrig kod på förpackningen. Det ska även finnas instruktioner om hur du ska använda medlet och vilka försiktighetsåtgärder som du ska följa när du hanterar det. Du är skyldig att följa instruktionerna och använda den miljö- och hälsomässigt bästa spridningstekniken.

Du måste vidta de försiktighetsåtgärder som behövs på platsen för att skydda människors hälsa och miljön. Utplacering av biocider mot råttor måste till exempel göras på ett sådant sätt att barn, husdjur, fåglar eller vilda djur inte kan komma åt dem. När du inte använder medlet måste du förvara det på ett säkert sätt för att skydda människors hälsa och miljön.

Innan du använder biocider måste du överväga att använda andra metoder för bekämpningen. Du ska kunna redovisa vilka metoder du övervägt och varför du valt bort dem.

Om du använder biocider på platser dit allmänheten har tillträde måste du informera om det. Det ska vara väl synligt och ske i samband med användningen. Vad som ska stå där kan du läsa om på Naturvårdsverkets webbsida:

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter Länk till annan webbplats.

Den som sprider biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska skriftligen underrätta kommunen. Det ska göras senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter.

Informationen ska vara skriftlig och innehålla:

  • kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt till den för vars räkning spridningen sker.
  • syftet med bekämpningen.
  • biocidproduktens namn och registreringsnummer
  • mängden biocidprodukt som använts eller som beräknas användas vid spridningen.
  • tidpunkt eller beräknad tidsperiod
  • plats för spridningen
  • vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön

Skicka informationen till:

Bygg- och miljökontoret, miljöenheten

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby

Eller med e-post:

 

Bestämmelser som framförallt reglerar användningen av biocider mot skadedjur finns i:

  • Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
  • Naturvårdsverkets föreskrifter (2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter.

Särskilda regler vid spridning av bekämpningsmedel vid vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden råder särskilda regler för användning av växtskyddsmedel. Användningen kan regleras både genom vattenskyddsföreskrifter för ett enskilt vattenskyddsområde och genom den generella tillståndsplikten som gäller för alla vattenskyddsområden.

Senast uppdaterad: 15 maj 2023