Grimsta 5:125

Inom fastigheten Grimsta 5:15 pågår ett planarbete. Syftet är att möjliggöra ett nytt enbostadshus genom avstyckning av fastigheten.

Grimsta 5:125
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Grimsta 5:125.

Syfte

Syftet är att pröva om det är möjligt att avstycka fastigheten för att bygga ett nytt enbostadshus.

Tidplan

Miljö- och planutskottet beslutade den 16 juni 2021 att ge kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Grimsta 5:125. Arbetet är i ett tidigt skede. Under 2021 och framåt pågår ett utredningsarbete för att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 30 december 2022