Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1

Detaljplanen syftar till skapa en ett nytt bostadsområde med ca 1200 bostäder nära Upplands Väsby station.

Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I december 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1

Syfte

Skanska önskar utveckla fastigheterna till en blandad stadsdel med cirka 1200 bostäder, närservice, äldreboende, förskola och eventuellt grundskola. Planläggningen innebär att området omvandlas från ett avgränsat arbetsplatsområde till levande stadsmiljö.

Planområdet består av fastigheterna Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1. Planområdet är uppdelat i två delar och skiljs åt av detaljplanen Östra Runby med Väsby stationsområde.

Vit streckad linje visar planområdets avgränsning. Den blå färgen visar hur detaljplanen för Östra Runby med Väsby stationsområde skär genom planområdet.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 30 december 2022