Vilunda 28:12

Inom området Sigma (Vilunda 28:12) pågår planarbete för ett bostadshus med förskola i bottenvåningen.

Vilunda 28:12
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Vilunda 28:12 inom Sigma.

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 22 december 2022 – 31 januari 2023.

Syfte

Planen syftar till att möjliggöra för kompletterande bostadsutveckling inom Sigmaområdet samt att möjliggöra för att den befintliga förskolan Hopprepet skall kunna ersättas med en ny förskola som uppfyller dagens krav på både inomhus- och utomhusmiljö. Inom fastigheten ligger idag förskolan Hopprepet. Deras verksamhet kommer att flyttas till Hasselnöten år 2025.

Tidplan

Kontoret för samhällsbyggnad har i juni 2021 fått i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Vilunda 28:12 inom Sigma.

Planutskottet beslutade den 14 december 2022 att sända planförslaget på samråd. Detaljplanen är ute på samråd mellan den 22 december 2022 till 31 januari 2023.

Ett öppet hus kommer att hållas torsdag den 19 januari 2023 kl. 16:00 till 19:00 i Ateljén, Sigma Centrum, Hammarbyvägen 16.

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast 2023-01-31 till Kommunstyrelsen, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby Eller via e-post: dc.ks@upplandsvasby.se

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 30 december 2022