Vilunda 28:12

Inom området Sigma (Vilunda 28:12) pågår planarbete för ett bostadshus med förskola i bottenvåningen.

Vilunda 28:12
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Vilunda 28:12 inom Sigma.

Syfte

Syftet är att pröva förutsättningarna för att bygga ett bostadshus med en förskola i bottenvåningen. Inom fastigheten ligger idag förskolan Hopprepet. Deras verksamhet kommer att flyttas till Hasselnöten år 2024.

Tidplan

Kontoret för samhällsbyggnad har i juni 2021 fått i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Vilunda 28:12 inom Sigma. Arbetet är i ett tidigt skede. Under hösten 2021 och framåt utreds bland annat gestaltning, kulturmiljö samt trafik och parkering.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 5 juli 2022