Bredden (InfraCity, bostäder och handel)

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.
Planområdet ligger i de södra delarna av Upplands Väsby, intill E4:an. Samråd gällande detaljplanen pågick mellan den 18 september till 30 oktober 2019. Innan planarbetet kan fortsätta måste fördjupade utredningar tas fram.

Bredden (InfraCity, bostäder och handel)
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2015 uppdraget att upprätta förslag till detaljplan

Samråd varade 18 september - 30 oktober 2019

Syfte
Syftet med detaljplanen är att komplettera det idag kontors och handelsfyllda området med totalt cirka 2 000– 2 500 bostäder, två förskolor, två vårdboenden, ett nytt hotell samt ytterligare verksamhetslokaler. Tillskottet av bostäder ska bidra till ett mer varierat område där fler människor rör sig. Utvecklingen av området skapar nya och bättre möjligheter till rening och fördröjning av dagvatten och skyfallsvatten.

3D-modell över Bredden
Det finns en 3D-modell över området Bredden och planförslaget. 3D-modellen är uppbyggd efter det förslag som tagits fram i samrådsskedet. De vita byggnaderna är de nya som föreslås. Bilder i modellen visar en möjlighet för hur förslaget kan komma att se ut när det har byggts. Eventuella avvikelser kan förekomma.

Modellen fungerar bäst i Chrome.

Kontakt
För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

För att ta del av följande utredningar behöver ett sekretessavtal skrivas på och godkännas då de innehåller känslig information:

  • Dagvattenutredning
  • Ledningssamordning
  • PM teknisk försörjning VA
  • Skyfallsutredning
  • Skyfallsutredning- PM 50- årsregn

Skanna en signerad kopia av sekretessavtalet och skicka till: oskar.bergkvist@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 30 december 2022