Bredden (InfraCity, bostäder och handel)

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2015 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för området InfraCity med omnejd.

Bredden (InfraCity, bostäder och handel)
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2015 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för området InfraCity med omnejd (delar av fastigheten Grimsta 5:557, del av fastigheten Grimsta 5:2, fastigheten Grimsta 51:10 samt delar av de kommunägda fastigheterna Grimsta 5:87, Grimsta 8:1 och Grimsta 51:1).

Syfte

Planen syftar till att pröva bostadsbebyggelse och handel som komplement till företagsparken Bredden, tidigare kallat InfraCity, vilken ligger väl synligt på båda sidor om E4 i Upplands Väsby, i nära anslutning till gränsen mot Sollentuna kommun. Området är idag präglat av verksamheter, kontor och handel. Kommunens intentioner är att skapa en god bebyggd miljö och en tät stadsdel i en blandad stad och i linje med detta ser kommunen att ett tillskott med bostäder och lokal service inom planområdet skulle bidra till en mer blandad stadsdel där även nattbefolkning hör hemma.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 4 juni 2019
Bygga, bo och miljö