Östra Runby med Väsby stationsområde

Inom Östra Runby och Väsby stationsområdet pågår ett planarbete för att möjliggöra bostäder, service, handel och kontor. Planförslaget visar hur Runby kan byggas samman med centrala Väsby till en sammanhängande stadsdel samt hur stationsområdet kan utvecklas. Planområdet är en del av Väsby Entré.

Väsby Entré / Stationsområdet
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 att ge Kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för Stationsområdet.

Kommunstyrelsen godkände den 2 mars 2015 ett planprogram för Väsby Entré/Stationsområdet.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 oktober 2018 att sända ut ett förslag till detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde på samråd.

Detaljplanen var på samråd 25 oktober - 6 december 2018

Miljö- och planutskottet beslutade om granskning av detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde den 1 december 2021. Granskningen pågick mellan 6 december 2021 och 24 januari 2022.


Syfte
Syftet med detaljplanen är att bygga samman Runby med centrala Väsby, skapa en tät och funktionsblandad stadsdel samt utveckla stationsområdet till en kapacitetsstark kommunikationsknutpunkt. Planen medger att det byggs mellan 1000 och 1400 bostäder och 10 000 till 60 000 kvadratmeter kontor och centrumändamål. Planområdet omfattar Upplands Väsby järnvägsstation med stationsfunktioner, spårområde samt anslutande mark både väster och öster om spårområdet. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad i enlighet med programmets mål och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Till grund för förslaget finns ett av kommunstyrelsen beslutat planprogram för Väsby Entré/Stationsområdet. Förutom ett planprogram har ett kvalitetsprogram och en genomförandestrategi för området godkänts av kommunstyrelsen under 2015.

Byggaktör
Fastighets AB Balder blir så kallad ankarpartner i arbetet med Väsby Entré. Som ankarpartner ansvarar Balder för att utveckla mer än hälften av Väsby Entré, medan övriga företag ansvarar för den resterande delen. Av de planerade bostäderna blir omkring en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter. Balders medverkan kommer att omfatta såväl bostäder som lokaler för samhällsservice och kommersiellt bruk.

Kontakt
För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Illustration över hur Väsby Entré kan se ut i framtiden med ett nytt stationsområde.

Illustrationen från nordöst, med Centralvägen och Optimusvägen i förgrunden. I mitten ser vi exempel på hur stationen och bebyggelsen däromkring skulle kunna se ut. Bakgrunden utgörs av Runby. Illustration: Urban Minds, Betty Laurincova.

Senast uppdaterad: 30 december 2022