Västra Eds Allé

I området Västra Eds Allé har ett detaljplanearbete startat för att undersöka om det är möjligt att bygga en skola och anläggningar för idrott där. Målet är att en ny skola och idrottsanläggningar ska finnas på plats till höstterminen 2029.

Västra Eds Allé
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 29 maj 2023 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för området som kallas Västra Eds Allé.

Beslut om planuppdrag för Västra Eds Allé. Pdf, 180 kB.

Enligt preliminär tidsplan hålls samråd 2024 kvartal 3.

Syfte

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda om åkern väster om Eds Allé är en lämplig plats för att bygga en ny grundskola. Skolan ska rymma 600 elever. Till skolan hör en sporthall och en 11-mannaplan.

Planarbetet

Nu har arbetet med utredningar, undersökningar och analyser av platsen börjat.

Samråd

Ett planförslag tas fram och sänds ut på samråd för att berörda intressenter ska ha möjlighet att yttra sig om förslaget. Det är lantmäteriet, länsstyrelsen, angränsande fastighetsägare, boende som berörs och andra enskilda, organisationer eller myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. Samrådet pågår i minst tre veckor.

Dialogmöte

Den 21 september kommer ett dialogmöte att hållas med närboende. Dels för att informera om planarbetet, dels för att inhämta synpunkter och information om platsen, så att planförslaget som senare sänds på samråd blir så bra som möjligt. Om du vill delta i dialogmötet anmäler du dig här, via kommunens webbplats.

Anmäl dig till dialogmötet den 21 september Länk till annan webbplats.

När samrådet är genomfört hanteras inkomna synpunkter. Då görs eventuella revideringar av utredningar och av planförslaget.

Granskning

Därefter sänds planförslaget ut på granskning. Då kan återigen berörda intressenter yttra sig.

När granskningen är klar färdigställs planhandingarna utan stora revideringar. Sedan föreslås att detaljplanen ska antas av kommunstyrelsen.

Tidsplan

En uppskattning av tider för hållpunkter i processen:

  • 2023 kvartal 3 - Dialogmöte
  • 2024 kvartal 3 - Samråd
  • 2025 kvartal 2 - Granskning
  • 2025 kvartal 4 - Antagande

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Kartbild som visar avgränsning av planområdet.

Röd linje visar den preliminära avgränsningen av planområdet.

Senast uppdaterad: 5 september 2023