Fyrklövern norr om Mälarvägen

Kontoret för samhällsbyggnad har den 25 mars 2020 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan samt att genomföra en markanvisningstävling för Fyrklövern norr om Mälarvägen i centrala delarna av Väsby.

Markanvisningstävling för Fyrklövern norr om Mälarvägen

I en tidigare medborgardialog har Väsbyborna önskat mer byggnation i så kallad klassisk stil i kommunen. Därför går Upplands Väsby kommun ut på en markanvisningstävling för de tre bostadskvarter som ska uppföras.

Tävlingen pågick mellan 1 oktober 2020 och 28 mars 2021. Intresseanmälan för tävlingen är nu stängd. Parallellt pågår framtagande av detaljplanen Fyrklövern norr om Mälarvägen.

Dokument markanvisningstävling

De dokument som är framtagna till markanvisningstävlingen är nedanstående.

För att ta del av grundkarta, strukturplan, dagsljusanalysen och bullerutredningen, vänligen kontakta tävlingens funktionär: fyrklovern2@upplandsvasby.se

Idokumentet Frågor och svar samlas de frågor som kommunen fått in till markanvisningstävlingen tillsammans med svar från kommunen. Dokumentet kommer att uppdateras löpande under tävlingens gång.

Tidplan och viktiga datum

Tävlingen är uppdelad i två delar. Först sker en intresseanmälan och sedan kommer maximalt sex tävlingsdeltagare bli utvalda att fortsätta utveckla sina bidrag. Datum att hålla koll på är:

  • 1 december 2020 – intresseanmälan stängs.
  • 28 mars 2021 – tävlingen avslutas.

Frågor och svar kring tävlingen

Samtliga frågor kring tävlingen mailas till Fyrklovern2@upplandsvasby.se.

Sista dagen för frågor:

  • inlämning 1 – 20 november 2020
  • inlämning 2 – 14 mars 2021.
Fyrklövern norr om Mälarvägen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I mars 2020 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Fyrklövern 2

Detaljplanens syfte

Arbetet med att utveckla Fyrklövern i centrala Väsby har pågått under en längre tid. Utvecklingen av området har delats upp i olika etapper och stora delar av området är idag utbyggt eller under genomförande.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tre bostadskvarter samt ett kvarter för parkeringshus. Parkeringshuset ska ersätta den befintliga markparkeringen och säkerställa parkeringsbehovet för bostadsrättsföreningarna som idag använder marken.

Tidplan

  • Samråd årsskiftet 2020/21
  • Granskning under hösten 2021
  • Antagen detaljplan i början av 2022

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 7 december 2020