Fyrklövern norr om Mälarvägen

Kontoret för samhällsbyggnad har den 25 mars 2020 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan samt att genomföra en markanvisningstävling för Fyrklövern norr om Mälarvägen i centrala delarna av Väsby. Den 27 januari 2021 gav miljö- och planutskottet beslut om samråd.

Markanvisningstävling för Fyrklövern norr om Mälarvägen

I en tidigare medborgardialog har Väsbyborna önskat mer byggnation i så kallad klassisk stil i kommunen. Därför har kommunen gått ut på en markanvisningstävling för de tre bostadskvarter som ska uppföras. Mellan 27 januari och 28 februari pågick en omröstning om vilka hus som ska byggas i området.

Information om tävlingen

Fyrklövern norr om Mälarvägen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I mars 2020 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Fyrklövern 2

Samrådet pågick 3 februari - 17 mars 2021

Detaljplanens syfte

Planen syftar till att skapa förutsättningar för ambitionerna i kommunens översiktsplan om en levande stadskärna i centrala Väsby genom förtätning med bostäder och centrumändamål. Detaljplanen möjliggör cirka 300 bostäder fördelade på tre kvarter.

  • Flerbostadshusen blir mellan fyra till fem våningar. Därutöver finns möjlighet till inredd vind.
  • I kvarteret närmast Husarvägen planeras för ett parkeringshus som rymmer cirka 300 platser samt utrymme för mobila tjänster.
  • Parkeringshuset planeras främst för bostadsrättsföreningarna norr om planområdet då deras befintliga parkeringsplatser kommer att försvinna i och med planens genomförande.
  • Parkering till nya bostäder kommer att lösas i garage under kvarterens
    gårdar.

Tidplan
Planen var ute på samråd mellan den 3 februari – 17 mars 2021. Under samrådstiden inkom 22 yttranden. När markanvisningstävlingen är avgjord kommer detaljplanen att anpassas efter vinnande förslag. Kommunen kommer även arbeta vidare med det föreslagna parkeringshusets utformning tillsammans med Väsbyhem och revidera de utredningar som behöver uppdateras. Detta arbete beräknas pågå under våren och hösten 2021. Planen beräknas ställas ut på granskning i december 2021. Först då får allmänheten ta del av det reviderade planförslaget. Detaljplanen beräknas antas i mars 2022, förutsatt att inga större revideringar behöver göras mellan granskning och antagande.

  • Samråd har hållts under februari – mars 2021
  • Granskning under vintern 2021
  • Antagen detaljplan i början av 2022

Planhandlingar

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 15 april 2021