Norra Nordanvägen

Kontoret för samhällsbyggnad har den 23 april 2019 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för norra Nordanvägen (tidigare Winnanssons handelsträdgård) i Bollstanäs. Miljö och planutskottet beslutade den 3 juni 2020 att sända planförslaget på samråd.

Norra Nordanvägen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I april 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för norra Nordanvägen

Samråd pågår 8 juni - 15 augusti 2020

Syfte
Området ligger i Bollstanäs som är ett villasamhälle invid Norrvikens nordvästra strand i Väsby. Tidigare fanns en handelsträdgård på platsen som numera är nedlagd och riven. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla området för bostadsändamål. Detaljplanen möjliggör ca 40 bostäder i form av parhus och radhus. Området ska även knyta an till platsens historia av trädgårdsverksamhet och i norra delen av planområdet har utrymme för ett växthus reserverats. Då tomterna är relativt små har även en samlad yta för gemensam vistelse och lek avsatts i mitten av bostadsområdet.

Samråd 8 juni - 15 augusti

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget ska de lämnas skriftligt senast den 15 augusti 2020 till: Kommunstyrelsen, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby eller e-post: dc.ks@upplandsvasby.se
Ange diarienummer KS/2019:210 i skrivelsen.

Tidplan

Samråd kvartal 2, 2020.

Granskning under hösten 2020.

Antagen detaljplan runt årsskiftet 2020/2021.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 5 juni 2020
Bygga, bo och miljö