Harva västra

Detaljplanearbetet är vilande. Innan planarbetet kan fortsätta måste en dialog tas med Försvarsmakten och Länsstyrelsen, angående de riktvärden som överskrids från försvarsmaktens verksamhet vid Kungsängens skjutfält.

Harva västra
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Syfte

Detaljplanens syfte är att befästa befintlig bebyggelse samt att medge byggrätter för permanent boende. En komplettering av bebyggelsen tillåts. Planen ska möjliggöra vatten- och avloppsförsörjning i kommunal regi. Förslaget tar sin utgångspunkt från planprogrammet för Harva-Skarvängskroken-Båtbyggartorp och Kairo som var på samråd sommaren 2009.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 13 september 2023