Borgby 1:2 och Borgby 1:5 med flera

Utefter Frestavägen ner mot Norrortsleden planerar vi för ett nytt område för verksamheter på fastigheterna Borgby 1:2 och Borgby 1:5 med flera. Det är den tidigare halkbanan och ett skogsområde som ska omvandlas till ett lager- och småindustriområde.

Under hösten 2021 pågick samråd över ett planförslag. Efter samrådet har planförslaget och tidigare utredningar bearbetats utifrån de synpunkter som kom in under samrådet.

Vatten och avlopp ska lösas med enskilda lösningar, då kommunala ledningar inte finns i närheten. Därför har vatten- och avloppsfrågan varit i fokus. Frågor som rör trafik, naturvärden, arkeologi med mera har också studerats vidare.

Kommunstyrelsens planutskott fattade den 15 maj 2023 beslut om att granskning av detaljplanen ska starta.

Borgby 1:2 och Borgby1:5
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2017 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Borgby 1:2

Samråd pågick från den 28 oktober till och med den 13 december 2021.

Granskning pågår från den 23 maj – 12 juni 2023.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 16 maj 2023