Station Bredden

Inom fastigheten Grimsta 5:557 pågår ett planarbete där kommunen undersöker förutsättningarna för att möjliggöra en utbyggnad av den transformatorstation som finns på platsen.

Genom att en ny detaljplan tas fram kan Vattenfall utöka sin verksamhet för elförsörjning. Den nya stationen med kompletterande anläggningsdelar gör ett högre effektuttag möjligt.

Tidplan

Miljö- och planutskottet gav den 5 oktober 2015 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram detaljplan för området Bredden. Detaljplanearbetet för Bredden är för närvarande vilande.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 26 april 2023 genom ett informationsärende att bryta ut fastigheten vid station Bredden till en egen detaljplan.

Arbetet är i ett tidigt skede. Just nu görs utredningsarbete inför kommande samråd. Under samrådet är det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Preliminär tidsplan:

  • Samråd kvartal 2: 2024
  • Granskning kvartal 4: 2024
  • Antagande kvartal 2: 2025

Planhandlingar

Detaljplan för Bredden Pdf, 216 kB.

Information om att detaljplan för transformatorstation bryts ut ur detaljplaneområdet för Bredden Pdf, 192 kB.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024